Sprzedam gotowe prezentacje maturalne

Chcesz coś sprzedać, albo kupić? Napisz o tym tutaj. Możesz podać adres aukcji internetowej.
Regulamin forum Aby założyć w tym dziale temat z ofertą należy mieć napisane na forum min. 25 postów i staż na forum minimum 14 dni. Oferty nie spełniające tego warunku trafią do kosza.

Postautor: pomocwpisaniu0 » 14 lis 2010, o 13:24

Posiadam gotowe prezentacje maturalne z zeszłych lat , dołączam plan i bibliografie, w razie potrzeby przesyłam pomoce dodatkowe i wprowadzam poprawki, jest także możliwość wysyłki na adres do korespondencji kser z literatury przedmiotu, wszelkich informacji udzielę na maila pomocwpisaniu@wp.pl. Koszt 50 zł.
Wykaz wybranych tematów znajdziesz na stronie:
http://hotfile.com/dl/82444967/9773693/ ... y.doc.html

1. Adaptacja filmowa poświeci. Omów problem na podstawie wybranych przykładów.
2. Ludzie poszukujący celu i sensu w życiu. Przedstaw ich literackie portrety, analizując wybrane przykłady.
3. Każda epoka ma swe własne cele (A. Asnyk). Potwierdź słuszność tych słów, odwołując się do przykładów literackich z wybranych epok.
4. :Etos rycerski w ujęciu poważnym i prześmiewczym. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej i obcej.
5. Opisz dwie wybrane postaci literackie, których język wskazuje na ich przynależność środowiskową.Wskaż środki językowe, jakie wykorzystuje autor dla podkreślenia związku postaci ze środowiskiem.
6. Scharakteryzuj język wybranych postaci literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.
7. Kodeks rycerski jako zasady etyczne bohaterów literackich. Omów problem w oparciu o wybranych bohaterów różnych epok
8. Literackie obrazy bitew. Określ ich rolę w wybranych utworach.
9. „Pytasz co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną ..." Jan Lechoń. Jakie odpowiedzi na to pytanie można odnaleźć w literaturze różnych epok? Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów .
10. Człowiek w poszukiwaniu sensu życia. Omów problem , posługując się wybranymi przykładami literackimi
11. Motyw podróży w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane przykłady.
12. Rola pracy w życiu człowieka.Omów zagadnienia, odwołując się do wybranych utworów literackich.
13. Romantyczny dyskurs o roli i powinnościach poety. Omów problem na kilku przykładach utworów literackich
14. Motyw Apokalipsy w literaturze i sztuce.Przedstaw na wybranych przykładach.
15. Na podstawie analizy wybranych utworów literackich, scharakteryzuj różne wizerunki bohaterów tragicznych.
16. Funkcjonowanie motywu miasta w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Analiza i interpretacja wybranych przykładów.
17. Ukazanie motywu pojedynku w literaturze. Przedstaw problem na podstawie wybranych utworów
18. Przeanalizuj powroty do lat dziecinnych w literaturze polskiej.Omów porównując wybrane przykłady.
19. Motyw śmierci w różnych tekstach kultury (literatura i inne dziedziny sztuki).Omów sposób jego funkcjonowania na podstawie wybranych dzieł różnych epok.
20. Obóz jako autonomiczny system społeczny. Przedstaw życie więźniów w lagrach i łagrach analizując wybrane utwory literackie.
21. Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem.Oceń adaptację.
22. Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
23. Co o wpływie miłości na osobowość człowieka mówi literatura? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do literatury wybranych epok
24. Przeanalizuj powroty do lat dziecinnych w literaturze polskiej.Omów porównując wybrane przykłady.
25. Adaptacja filmowa poświeci. Omów problem na podstawie wybranych przykładów.
26. Motywy autobiograficzne w twórczości wybranego pisarza. Określ ich funkcję, dokonując analizy wybranych utworów.
27. Biografia jako klucz interpretujący. Na podstawie wybranego przykładu omów związki między życiem artysty a jego twórczością
28. Pozytywni i negatywni bohaterowie literatury polskiej II połowy XIX wieku.Omów na wybranych przykładach.
29. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Na podstawie analizy wybranych utworów omów podobieństwa a różnice między nimi.
30. Funkcje komizmu językowego w wybranych utworach dawnych i współczesnych. Przedstaw zagadnienie analizując wybrane teksty
31. Mezalians w życiu bohaterów literackich.
32. Rożne funkcje neologizmów w literaturze. Rozważ zagadnienie na dowolnie wybranych przykładach
33. Samotność wybór czy konieczność? Udowodnij swój sąd, odwołując się do bohaterów wybranych utworów literackich.
34. Samotność- różne jej oblicza i przyczyny. Rozważ problem, odwołując się
35. do wybranych przykładów literackich
36. Samotność jako temat literacki.Omów zagadnienie na wybranych przykładach literatury pięknej.
37. Literacie portrety ludzi samotnych. Omów temat przywołując stosowne przykłady literackie
38. Przedstaw sposób kreowania bohatera negatywnego ("czarny charakter") w literaturze XX wieku
39. "Czarny charakter" w dziełach literackich różnych epok. Analizując wybrane utwory, omów funkcje bohatera negatywnego.
40. Przedstaw sposób kreowania bohatera negatywnego ("czarny charakter") w literaturze XX wieku
41. Wizerunek inteligenta w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
42. Inteligent jako bohater literacki omów temat na wybranych przykładach
43. Zaprezentuj model miłości romantycznej w utworach literackich różnych epok.
44. Romantyczna miłość jako źródło cierpienia. Omów zagadnienie odwołując się do tekstów z różnych epok.
45. Polacy a mniejszości narodowe. Przedstaw ich wzajemne relacje w świetle wybranych utworów literackich.
46. Twoja ulubiona adaptacja filmowa i ich porównanie
47. Romantyczny model bohatera.Zaprezentuj, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
48. Różne oblicza bohatera romantycznego. Omów na wybranych przykładach literatury polskiej i europejskiej
49. Na podstawie analizy wybranych utworów literackich, scharakteryzuj różne wizerunki bohaterów tragicznych.
50. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.
51. Szekspirowski bohater tragiczny. Scharakteryzuj i porównaj wybrane przykłady postaci.
52. Różne wyobrażenia Boga w literaturze i malarstwie.Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
53. Bóg w literaturze.Porównaj różne jego kreacje w wybranych utworach.
54. Bóg w literaturze.Jak poeci postrzegali i przedstawiali Stwórcę: relacje człowieka z Absolutem.
55. Bóg dobroduszny ojciec, sprawiedliwy sędzia, kapryśny reżyser- różne kreacje Boga w literaturze. Zaprezentuj różnorodność obrazów Boga w oparciu o celowo wybrane utwory.
56. Zinterpretuj literackie wizerunki Boga w wybranych utworach literackichPrzedstaw różne kreacje Boga w wybranych utworach literackich.
57. Motyw buntu i jego funkcja w wybranych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.
58. Motyw buntu w literaturze. Przedstaw motyw, odwołując się do przykładów literackich różnych epok.
59. Bohaterowie literaccy buntujący się przeciwko rzeczywistości. Scharakteryzuj i oceń postawy, odwołując się do trzech przykładów z różnych epok.
60. Bohaterowie literaccy buntujący się przeciwko rzeczywistości. Scharakteryzuj i oceń postawy, odwołując się do trzech przykładów z różnych epok.
61. Różne rodzaje buntu. Omów na przykładzie różnych utworów literackich.
62. Zaprezentuj sposoby ukazywania cierpienia ducha i ciała w dziełach literackich i wybranych dziełach dziedzin sztuki
63. Różne ujęcia motywu cierpienia w literaturze i sztuce.Omów na wybranych przykładach
64. Analizując utwory dwóch wybranych epok, omów wpływ cierpienia na życie i psychikę bohaterów literackich
65. Obraz cierpienia w literaturze i sztuce różnych epok. Dokonując analizy celowo dobranego materiału rzeczowego, zwróć uwagę na funkcję cierpienia w życiu człowieka.
66. Problemy bohaterów wkraczających w dorosłość. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów
67. Człowiek na drodze prowadzącej do Boga.Omów temat, analizując wybrane głośne kazania i ciche spowiedzi bohaterów różnych epok.
68. Motyw drzewa w literaturze polskiej i obcej. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów
69. Symbolika drzewa w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
70. Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych postaci.
71. Etos inteligenta i jego demaskacja.
72. Etos miłości romantycznej w literaturze epoki i późniejszych okresów.Omów na wybranych przykładach.
73. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów, analizując wybrane przykłady literackie i filmowe.
74. Wielkie wydarzenia z historii w literaturze i malarstwie .Omów temat na wybranych tematach.
75. Literatura świadectwem upamiętniania wydarzeń historycznych. Ukaż na wybranych przykładach różne sposoby utrwalania ważnych wydarzeń dziejowych.
76. Ideał piękna w literaturze malarstwie i architekturze dwóch następujących po sobie epok. przedstaw i porównaj na wybranych przykładach
77. Impresjonizm w malarstwie i literaturze .
78. Indywidualiści i ich życie.
79. Scharakteryzuj wybranych bohaterów literackich, uwzględniając wpływ indywidualizmu na dokonywane przez nich wybory.
80. Indywidualizm-wyraz dumy i wielkości człowieka, manifestacja inności.
81. Oceń postawy wybranych bohaterów literackich, których nazwałbyś indywidualistami.
82. Kobiety w twórczości pisarzy romantycznych. Na podstawie analizy wybranych utworów literackich scharakteryzuj stereotyp kochanki romantycznej.
83. Krytyka komunizmu w literaturze. Omów temat na podanych przykładach.
84. Ku pokrzepieniu serc". Odwołując się do dzieł literackich i malarskich, wyjaśnij jak ową ideę realizowała polska sztuka XIX wieku.
85. "Pokrzepienie serc" i "rozdrapanie ran polskich" przedstaw i zanalizuj te dwie tendencje w polskiej literaturze, odwołując się do wybranych przykładów
86. Człowiek wobec swoich obowiązków. Zaprezentuj wizerunek lekarza ukazany w wybranych utworach literackich
87. Portrety lekarzy w literaturze.Scharakteryzuj wybrane postacie i oceń ich stosunek do wykonywanego zawodu.
Przedstaw literackie portrety lekarzy, odwołując się do wybranych przykładów.
88. Przedstaw różne ujęcia motywu lekarza i jego funkcjonowanie w literaturze
89. Łagry i lagry- omów destrukcyjny wpływ rzeczywistości obozowej na psychikę człowieka.
90. Przedstaw i omów sposoby kreacji par małżeńskich w wybranych utworach Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.
91. Mezalians w życiu bohaterów literackich.
92. Rożne funkcje neologizmów w literaturze. Rozważ zagadnienie na dowolnie wybranych przykładach
93. Samotność wybór czy konieczność? Udowodnij swój sąd, odwołując się do bohaterów wybranych utworów literackich.
94. Samotność- różne jej oblicza i przyczyny. Rozważ problem, odwołując się
95. do wybranych przykładów literackich
96. Samotność jako temat literacki.Omów zagadnienie na wybranych przykładach literatury pięknej.
97. Literacie portrety ludzi samotnych. Omów temat przywołując stosowne przykłady literackie
98. Przedstaw sposób kreowania bohatera negatywnego ("czarny charakter") w literaturze XX wieku
99. "Czarny charakter" w dziełach literackich różnych epok. Analizując wybrane utwory, omów funkcje bohatera negatywnego.
100. Przedstaw sposób kreowania bohatera negatywnego ("czarny charakter") w literaturze XX wieku
101. Wizerunek inteligenta w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
102. Inteligent jako bohater literacki omów temat na wybranych przykładach
103. Zaprezentuj model miłości romantycznej w utworach literackich różnych epok.
104. Romantyczna miłość jako źródło cierpienia. Omów zagadnienie odwołując się do tekstów z różnych epok.
105. Polacy a mniejszości narodowe. Przedstaw ich wzajemne relacje w świetle wybranych utworów literackich.
106. Twoja ulubiona adaptacja filmowa i ich porównanie
107. Romantyczny model bohatera.Zaprezentuj, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
108. Różne oblicza bohatera romantycznego. Omów na wybranych przykładach literatury polskiej i europejskiej
109. Na podstawie analizy wybranych utworów literackich, scharakteryzuj różne wizerunki bohaterów tragicznych.
110. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.
111. Szekspirowski bohater tragiczny. Scharakteryzuj i porównaj wybrane przykłady postaci.
112. Różne wyobrażenia Boga w literaturze i malarstwie.Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
113. Bóg w literaturze.Porównaj różne jego kreacje w wybranych utworach.
114. Bóg w literaturze.Jak poeci postrzegali i przedstawiali Stwórcę: relacje człowieka z Absolutem.
115. Przedstaw różne obrazy miłości małżeńskiej w literaturze. Zanalizuj na wybranych przykładach.
116. Scharakteryzuj słynne pary małżeńskie w utworach literackich wybranych epok
117. Miasto w literaturze omów temat o znane ci utwory literacki. Przedstaw różne obrazy miasta i jego mieszkańców w wybranych przykładach prozy XIX i XX wieku
118. Miasto jako przestrzeń życia bohaterów.Omów zagadnienie na wybranych przykładach
119. Przedstaw funkcjonowanie motywu miasta w wybranych utworach literackich różnych epok.
120. Funkcjonowanie motywu miasta w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Analiza i interpretacja wybranych przykładów.
121. Temat miasta w literaturze. Omów na wybranych przykładach różne ujęcia tego problemu.
122. Obraz miast i ich mieszkańców.
123. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.
124. Miasto jako przestrzeń życiowa człowieka. Na podstawie wybranych wierszy XX wieku porównaj przedstawione w nich wizje miasta.
125. Miłość jako motywacje działań bohaterów. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich Czy można żyć bez miłości? Rozwiń myśl Jana Pawła II.
126. Miłość tematem sztuki. Omów ukazując różne jego ujęcia w literaturze i filmie
127. Motyw miłości w literaturze. Omów temat analizując wybrane przez siebie przykłady.
128. : Miłość niejedno ma imię…-różne ujęcia miłości w literaturze.
129. Miłość siłą niszczącą czy budującą? Zbadaj problem w oparciu o wybrane przykłady literackie.
130. Miłość - siła twórcza czy destrukcyjna? Omów zagadnienie odwołując się do losów wybranych bohaterów literackich.
131. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka.Omów na wybranych przykładach bohaterów literackich.
132. Przywołując wybrane przykłady literackie zaprezentuj funkcjonowanie motywu cierpienia z miłości.
133. : Dusza i ciało- miłość i erotyzm. Przedstaw i porównaj różne ujęcia miłości duchowej i zmysłowej w kilku tekstach literatury polskiej i obcej.
134. Scharakteryzuj motyw nieszczęśliwej miłości w wybranych utworach różnych epok Weź pod uwagę kontekst kulturowy.
135. Scharakteryzuj motyw nieszczęśliwej miłości w wybranych utworach różnych epok Weź pod uwagę kontekst kulturowy.
136. Motyw miłości w literaturze. Przedstaw na wybranych literackich.
137. Miłość jest radością życia, wesołą melodią na pustyni, a wy co z niej zrobiliście…”powiedział Wokulski. Uczyń jego słowa punktem wyjścia do rozważań na temat modelu miłości romantycznej, ukazanej w literaturze tej epoki.
138. Przedstaw różne oblicza miłości romantycznej w literaturze XIX wieku.
139. Motyw szaleństwa z miłości. Omów na wybranych przykładach.
140. Bohaterowie nieszczęśliwie zakochani kończący tragicznie . Omów literackie portrety bohaterów analizując wybrane teksty literackie
141. Miłość tragiczna w literaturze. Omów temat w oparciu o celowo wybrane przykłady.
142. Omów różne sposoby ukazania miłości na wybranych przykładach literackich.
143. Językowa moda na początku XXI wieku. Omów problem na podstawie analizy zebranego materiału językowego
144. Człowiek wobec sytuacji moralnego wyboru. Omów zagadnienie, odnosząc się do kilku wybranych dzieł literackich i filmowych XX wieku.
145. On i ona . Zaprezentuj na wybranych przykładach słynne pary kochanków stworzone przez literaturę
146. Topos pielgrzyma w literaturze. Przedstaw rożne sposoby jego realizacji w wybranych utworach
147. Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych utworach.
148. Motywy akwatyczne w literaturze.
149. Motyw kochanków w literaturze różnych epok. Zaprezentuj temat, analizując wybrane utwory literackie.
150. Nauczyciel i uczeń w literaturze omów na podstawie wybranych przykładów
151. Nieszczęśliwi kochankowie w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach
152. Parodystyczny sposób ujmowania rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach literackich, plastycznych i filmowych.
153. Literackie pary kochanków.Przedstaw na materiale z wybranych epok.
154. Pejzaż malowany słowem.Omów sposoby funkcjonowania natury w utworach literackich.
155. Pejzaż w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach różne ujęcia tego motywu.
156. Motyw pielgrzyma w literaturze i sztuce.Omów, interpretując wybrane teksty kultury.
157. Motyw podróży w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane przykłady.
158. Poezja kobieca na przestrzeni wieków. Omów zagadnienie w oparciu o twórczość wybranych poetek.
159. Słynne pojedynki w literaturze i ich kształt artystyczny. Omów temat, analizując wybrane przykłady
160. Ukazanie motywu pojedynku w literaturze. Przedstaw problem na podstawie wybranych utworów
161. Portret przyjaciół w literaturze. Zanalizuj wybrane przykłady z różnych epok
162. Literackie portrety kochanków -przedstaw, interpretując wybrane przykłady i ocen z punktu widzenia współczesnego czytelnika
163. Potomni wobec romantyków.
164. Na podstawie przykładów, omów jako funkcje pełnią odwołania do tradycji romantycznej w różnych epokach.
165. Rola pracy w życiu człowieka.Omów zagadnienia, odwołując się do wybranych utworów literackich.
166. Praca - przykra konieczność czy źródło satysfakcji. Rozważ problem, odwołując się do wybranych dzieł literackich z różnych epok.
167. Realia życia w PRL w tragikomicznym ujęciu filmowym i literackim.Zinterpretuj celowo wybrany materiał, zawracając uwagę na wyznaczniki poetyki groteski.
168. Przyjaźń jako wartość.Omów temat, sięgając do różnych dzieł literatury.
169. Przyjaźń jako temat literacki i filmowy. Przedstaw na wybranych tematach.
170. Rozmowy człowieka z Bogiem w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.
171. Rozstanie bliskich sobie osób ukazane w literaturze.Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok
172. Rozstania kochanków.Omów różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literackich.
173. Siła i słabość człowieka. Omów temat odwołując się do literatury wojny i okupacji.
174. Słynne historie miłosne.Scharakteryzuj je, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.
175. Zaprezentuj i porównaj sposoby kreowania postaci kochanków na podstawie utworów literackich
176. Sposoby zapisywania przeżyć wojennych i okupacyjnych.Omów, odwołując się do różnych gatunków literackich.
177. Porównaj rożne sposoby mówienia o wydarzeniach II wojny światowej w wybranych utworach literackich
178. Kobiety w twórczości pisarzy romantycznych Na podstawie analizy wybranych dzieł literackich omów stereotyp kochanki romantycznej.
179. Na podstawie analizy wybranych dziel literackich z XIX i XX wieku omów stereotyp romantycznej kochanki
180. Kobiety w twórczości pisarzy.Na podstawie analizy wybranych dzieł literackich omów stereotyp kochanki romantycznej.
181. Stolica-Miasto szczególne. Scharakteryzuj portret jednej z nich na odpowiednio dobranym materiale literackim
182. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie
183. Przedstaw rolę symbolu w wybranych dziełach literackich i malarskich
Młodej Polski.
184. Literackie wizje szczęścia w utworach różnych epok. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady literatury polskiej i obcej.
185. Szkoła i środowisko uczniowskie inspiracja twórców literatury. Zanalizuj temat na wybranych utworach literackich.
186. Jak ulepszyć świat śmiechem?
187. Omów rolę satyry, kpiny, żartu w utworach z różnych epok. Omów zagadnienie
188. Przedstaw i zanalizuj funkcje śmiechu i zabawy w dziełach literackich różnych epok.
189. Przedstaw i porównaj sposoby kreowania świata obozów koncentracyjnych w literaturze i filmie
190. Literackie świadectwa pobytu w Hitlerowskich i Sowieckich obozach koncentracyjnych. Omów zagadnienie analizując wybrane utwory literackie.
191. Obóz jako autonomiczny system społeczny. Przedstaw życie więźniów w lagrach i łagrach analizując wybrane utwory literackie.
192. Świat wartości więźniów lagrów i łagrów i jego odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.
193. Tatry jako motyw w literaturze i malarstwie. Przedstaw jego funkcjonowanie, dokonując analizy i interpretacji wybranych dzieł.
194. Tatry jako inspiracja dla twórców literatury i malarstwa. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.
195. Zniewolenie człowieka w systemie totalitarnym
196. Człowiek w systemach totalitarnych. Rozwiń problem, analizując wybrane utwory literackie.
197. Człowiek w systemach totalitarnych. Rozwiń problem, analizując wybrane utwory literackie.
198. Przedstaw różne koncepcje tragizmu w dramacie antycznym i szekspirowskim- na wybranych przykładach
199. Tułacz, pielgrzym, podróżnik jako bohater utworów literackich.Przedstaw na wybranych przykładach różne kreacje tych postaci.
200. Motyw tułacza i pielgrzyma w literaturze XIX wieku. Omów sposoby przedstawiania oraz jego znaczenie w wybranych utworach literackich.
201. Tyrani i despoci w wybranych utworach literatury polskiej i europejskiej.Omów na wybranych dziełach.
202. Przedstaw sposoby wyrażania uczuć do kobiety w twórczości wybranych poetów różnych epok.
203. Porównaj sposoby funkcjonowania motywu wesela w wybranych dziełach literackich i filmowych.
204. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów literackich funkcjonowanie motywu winy i kary w literaturze.
205. Wizerunki uwodzicielek w utworach literackich różnych epok.Omów na wybranych przykładach.
206. Kobieta w literaturze i sztuce XIX wieku.
207. Różne postacie kobiet w epice XIX wieku. Porównaj na przykładzie wybranych dzieł.
208. Przedstaw różne koncepcje piękna ludzkiego ciała ukazane w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przeanalizuj celowo dobrane dzieła.
209. Konflikt pokoleń-ich przyczyny i skutki.Rozwiń temat, wybierając odpowiednie lektury.
210. Konflikt pokoleniowy. Omów powód ujęcia tego motywu w tekstach literackich.
211. Konflikt pokoleń w literaturze XIX w
212. Kraina lat dziecięcych jako świat, którego już nie ma-omów na podstawie wybranych utworów literackich.
213. Motyw kwiatów w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów jego funkcje, analizując wybrane teksty kultury.
214. Fascynacja śmiercią, czy lęk przed śmiercią. Różne obrazy śmierci w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw na wybranych przykładach.
215. Literackie i fotograficzne świadectwa czasu wojny. Interpretując wybrane utwory literatury faktu i zdjęcia reportażowe ,porównaj ich wartości poznawcze, etyczne i estetyczne
216. Inspiracja ludowością w dziełach literackich.
217. Artystyczne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztuce.Przedstaw na wybranych przykładach.
218. Magia i fantastyka w literaturze. Omów zagadnienie analizując wybrane przykłady
219. Portret matki w literaturze- omów zagadnienie na wybranych przykładach.
220. Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznychPrzedstaw na wybranych przykładach.
221. Różne kreacje matki w literaturze i sztuce.
222. Motyw matki w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w literaturze.
223. Literackie portrety matek. wskaz na obecność motywu w wybranych utworach literackich i dokonaj porównania
224. Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznych
225. Porównaj różnorodne ujęcia portretu matki w literaturze. Omów na przykładzie wybranych utworów
226. Różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznych.Podaj przykłady i przeanalizuj problem.
227. Metamorfoza bohatera literackiego. Rozważ jej sens, odwołując się do wybranych przykładów.
228. Rola miłości w życiu bohaterów romantycznych i współczesnych. Przedstaw różne ujęcia tego motywu w literaturze, nawiązując do kontekstu epok.
229. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów, funkcjonowanie motywu młodości w literaturze XIX i XX wieku.
230. Młodzi wobec wyzwań swoich czasów. Przeanalizuj problem na przykładach twórczości pisarzy dwóch epok.
231. Przedstaw różnorodne sposoby ujęcia motywu sądu w literaturze, dokonując analizy wybranych utworów.
232. Motywy maryjne w dawnej i współczesnej liryce polskiej.Przedstaw ich różne ujęcie i funkcje w wybranych wierszach.
233. Motyw Maryjny w poezji polskiej.Omów jego funkcjonowanie w wybranych utworach literackich.
234. Sposób kreowania narzeczonej i panny młodej w wybranych utworach literackich. Dokonaj analizy i określ funkcje tego motywu.
235. Obłąkani i szaleni w dramaturgii Szekspira i literaturze romantyzmu.Omów na wybranych przykładach.
236. Motyw obłędu i szaleństwa w dramatach Szekspira i utworach romantycznych. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
237. Zaprezentuj obrzędy (obyczaje, legendy lub pieśni ) w wybranych utworach literackich
238. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich opisywania i funkcje, jakie pełnią w wybranych utworach.
239. Różne ujęcia motywu ofiary i ofiarowania w literaturze. Omów na wybranym przykładzie
240. Topos ogrodu w literaturze i sztukach plastycznych. Zbadaj sposób jego przedstawienia, odwołując się do różnych tekstów kultury
241. Literackie obrazy bitew. Porównaj sposoby ich ukazania i funkcje, jakie pełnią w wybranych dziełach literatury pięknej.
242. Rycerz a Superman.Etos rycerski, żywa tradycja czy relikt przeszłości. Rozważ na wybranych przykładach.
243. Przedstaw sposoby kreowania portretów rycerzy i ich funkcje w literaturze różnych epok.
244. Motyw rycerz w literaturze różnych epok- przedstaw i porównaj różnorodne kreacje.
245. Rycerz, wojownik, żołnierz-omów temat na wybranych przykładach.
246. Wojownik, rycerz, żołnierz- omów wzory heroicznych postaci na wybranych przykładach z literatury.
247. Przedstaw różne sposoby ukazania etosu rycerskiego w literaturze, odwołaj się do kilku epok.
248. Motyw rycerza i rycerskiej walki w wybranych tekstach z różnych epok - serio i parodystycznie
249. Motyw rycerza i rycerskiej walki.Przedstaw ujęcie serio i parodystycznie.
250. Postać rycerza i motyw rycerskiej walki w literaturze i sztuce.
251. Omów sposoby przedstawiania tego tematu w wybranych tekstach kultury dawnych i współczesnych.
252. Porównaj sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Zanalizuj sposób ich przedstawienia i znaczenie dla całości dzieła. Odwołaj się do wybranych przykładów.
253. Sceny rewolucyjne i sceny wojenne w literaturze.
254. Omów system wartości bohaterów wybranych dzieł literackich.
255. Wzorce osobowe w literaturze różnych epok.Omów temat na podstawie wybranych utworów.
256. Sceny rewolucyjne i sceny wojenne w literaturze.
257. Literacki wizerunek śmierci.Omów na przykładach odwołując się do dwóch różnych epok.
258. Zaprezentuj motyw apokalipsy w literaturze.Porównaj jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych tekstów.
259. Motyw apokalipsy. Omów problem, odwołując się do literatury i innych dziedzin sztuki.
260. Literackie wizje apokalipsy. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł literackich różnych epok.
261. Groza II wojny światowej w literaturze i sztuce. Omów odwołując się do wybranych przykładów.
262. Mity jako ważne tworzywo literatury. Ukaż i scharakteryzuj to zjawisko na wybranych przykładach.
263. Portret kobiety porzuconej.Analizując celowo dobrane teksty literackie, scharakteryzuj wybrane postacie kobiet.
264. Postaci biblijne i mitologiczne jako symbole wartości uniwersalnych.Przedstaw ich literackie kreacje analizując świadomie dobrane utwory.
265. Motyw ucieczki w literaturze i filmie.
266. Przedstaw stosunek Polaków do innych narodów po II wojnie światowej, ukazany w polskiej literaturze współczesnej
267. Zanalizuj na wybranych przykładach ujęcie motywu sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Porównaj i omów wartość artystyczną.
268. Sąd Ostateczny jako motyw w literaturze i sztuce. Przedstaw różne jego ujęcia w wybranych dziełach.
269. Literatura polska wobec wojny i okupacji. Ukaż różne postawy autorów wobec tego zagadnienia.
270. Przedstaw i oceń funkcje bohaterów zwierzęcych w wybranych utworach literackich.
271. Przedstaw biografie wybranego pisarza jako klucz do odczytania jego twórczości. ( Jan Kochanowski )
272. O bohaterze samotnym w literaturze polskiej i obcej.Omów na wybranych przykładach.
273. Różne oblicz filantropii.Omów różnorodność realizacji i funkcje motywu na przykładzie wybranych utworów literackich od Młodej Polski do współczesności.
274. Różne ujęcia miłości. Porównaj na przykładach tekstów literackich z dwóch epok.
275. Neologizmy poetyckie. Omów ich funkcje w poezji XIX i /lub XX wieku.
276. Różne aspekty samotności postaci literackich. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
277. Różne aspekty samotności.Rozważ problem, wykorzystując przykłady z literatury.
278. Przedstaw motyw samotności w znanych ci utworach literackich.
279. Samotność… cóż po ludziach? Zanalizuj najciekawsze portrety bohaterów literackich skazanych na samotność i samotnych z wyboru.
280. Bohater skazany na samotność lub samotny z wyboru. Na wybranych przykładach z literatury trzech epok wskaż funkcje motywu i powody dokonywanych przez bohaterów wyborów
281. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego.
282. Scharakteryzuj i porównaj, odwołując się do wybranych utworów literackich romantyzmu i współczesności.
283. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego.Scharakteryzuj je, odwołując się do wybranych utworów z literatury romantycznej i współczesnej.
284. Określ wpływ samotności na ludzkie życie. W rozważaniach odwołaj się do doświadczeń wybranych bohaterów literatury romantycznej.
285. Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok.Na wybranych przykładach omów funkcje bohatera negatywnego.
286. Galeria „czarnych charakterów” w literaturze i filmie.Uzasadnij dobór postaci i omów ich funkcje w wybranych przykładach.
287. Obraz Niemca w literaturze polskiej.Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
288. Problem filmowej adaptacji.Porównaj film z jego literackim pierwowzorem, oceń adaptację.
289. Na wybranych przykładach, wykaz ze adaptację filmowa dzieła literackiego można wzbogacić lub zubożyć jego odbiór.
290. Przedstaw bohatera romantycznego i sposób jego funkcjonowania w polskiej tradycji literackiej.
291. Bohater romantyczny- silny, czy słaby?Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów z epoki.
292. Bohater tragiczny w literaturze różnych epok.
293. Niepowodzenie ze światem.Analizując wybrane przykłady literackie, omów sposoby przedstawiania bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych.
294. Młodzi buntownicy w różnych epokach. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.
295. Motyw buntu w różnych epokach.Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
296. Bunt młodych przeciwko światu jako motyw literacki.Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.
297. Bunt jako siła konstruktywna i destrukcyjna.Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł literackich.
298. Chciwość i żądza bogactwa jako ponadczasowy temat literacki.Porównaj różne ujęcia.
299. „Cierpienie jest nauczycielem” /Ajschylos/.Rozważ na wybranych przykładach różne aspekty cierpienia ukazane w literaturze.
300. Motyw cierpienia w literaturze, odwołując się do kilku wybranych utworów.
301. Motyw cierpienia w literaturze.Zanalizuj problem na podstawie wybranych utworów różnych epok.
302. Literatura i sztuka wobec ludzkiego cierpienia.Przedstaw zagadnienie przywołując wybrane dzieła literackie, malarskie i filmowe.
303. Obrazy ludzkiego cierpienia-Przedstaw problem na przykładach literackich.
304. Motyw cierpienia w literaturze na wybranych przykładach.
305. Literatura o niezawinionym cierpieniu. Omów temat na przykładach wybranych utworów.
306. Jak cierpienie wpływa na człowieka ? Przedstaw obraz cierpienia w literaturze różnych epok.
307. Dojrzewanie jako motyw literacki.Przedstaw analizując wybrane utwory różnych epok.
308. Problemy okresu dorastania człowieka.Przedstaw je, odwołując się do wybranych okresów literackich.
309. Obraz dworu w literaturze polskiej XIX i XX wieku.Przedstaw sposoby kreowania i ich funkcje.
310. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów temat na wybranych przykładach losów bohaterów literackich.
311. Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich.
312. Dzieło literackie a adaptacja filmowa.Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.
313. Omów i oceń wybrane adaptacje filmowe polskiej klasyki literackiej.
314. Scharakteryzuj funkcje literatury, odwołując się do utworów wybranej przez siebie epoki.
315. Rożne ujęcia motywu pożegnania .Analiza wybranych przykładów literackich, malarskich i filmowych
316. Historia utrwalona piórem i pędzlem.Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów literackich i dzieł malarskich.
317. Omów najpiękniejsze historie miłosne.Odwołaj się do wybranych przykładów.
318. Słynne historie miłosne w literaturze.Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.
319. Impresjonizm w literaturze i innych dziedzinach sztuki.Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach literackich i dziełach plastycznych.
320. Jednostka wobec zbiorowości w ujęciu twórców wybranych epok. Omów problem na przynajmniej trzech przykładach.
321. Język sprawozdawców sportowych. Na wybranych przykładach dokonaj analizy słownictwa, frazeologii i składni.
322. Dokonaj analizy języka współczesnej młodzieży.
323. Bohaterowie z kainowym piętnem. Omów wpływ popełnionej zbrodni na życie wybranych postaci literackich.
324. Kobiety w twórczości pisarzy romantycznych.Na podstawie analizy wybranych dzieł literackich omów stereotyp kochanki romantycznej.
325. Krajobraz jako motyw literacki - przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy wybranych epok.
326. Człowiek wobec swoich obowiązków.Omów wizerunek lekarza ukazany w wybranych utworach literackich
327. Literackie kreacje zakochanych. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
328. Literatura i polityka. Odwołując się do wybranych utworów literackich, omów sposoby reagowania twórców na bieżące wydarzenia.
329. Los bohatera, który staje się przestrogą.Zaprezentuj na wybranych przykładach wybranych utworów literackich
330. Literacki motyw pracy.Omów zagadnienie odwołując się do analiz wybranych utworów literackich różnych epok
331. : Różne obrazy miłości małżeńskiej w literaturze
332. Małżeństwo w literaturze.Omów temat, analizując wybrane utwory z różnych epok.
333. Martyrologia narodu w polskiej literaturze-Omów na wybranych przykładach.
334. Omów sposób ukazania martyrologii narodu polskiego w dziełach romantyków i w literaturze wojennej.
335. Literackie wizerunki mieszkańców miast.Analizując wybrane utwory z różnych epok omów sposoby ich przedstawiania i pełnione funkcje.
336. Poeci o mieście.Opracuj temat na podstawie wybranych utworów.
337. Miłość - jej rola w życiu człowieka. Przedstaw temat analizując wybrane utwory literackie z różnych epok
338. Miłość, siła twórcza, czy destrukcyjna?Omów zagadnienie na wybranych przykładach bohaterów literackich.
339. Miłość jako siła niszcząca, czy budująca? Przedstaw temat, analizując wybrane utwory z różnych epok.
340. Różne oblicza miłości na przestrzeni wieków. Omów problem na wybranych przykładach
341. Przedstaw różne sposoby wyrażania miłości do ojczyzny w twórczości wybranych pisarzy i poetów
342. Wzory miłości w literaturze.Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
343. W jaki sposób literatura postrzega uczucie miłości. Rozważ, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
344. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka.Omów na wybranych przykładach losy bohaterów literackich i filmowych.
345. Miłość jako temat dla sztuki.Omów różne ujęcia w literaturze, filmie i muzyce.
346. Przedstaw różne sposoby wyrażania miłości do ojczyzny w twórczości wybranych pisarzy i poetów
347. Różne oblicza miłości w literaturze.
348. Przedstaw problem, wykorzystując literaturę z różnych epok i innych dziedzin sztuki.
349. Miłość szczęśliwa i spełniona. Przedstaw zagadnienia analizując utwory literackie z różnych epok
350. Przedstaw motyw szaleństwa z miłości w utworach literackich z różnych epok.
351. Miłość tragiczna.Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach literackich.
352. Miłość w okowach konwenansu.Rozważ problem odwołując się do wybranych utworów literackich.
353. Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia.Omów problem odwołując się do wybranych utworów.
354. Motyw morderstwa w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
355. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu drogi w wybranych 2 - 3 tekstach literackich
356. Motyw snu i jego funkcje.Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich.
357. Motywy ezoteryczne w literaturze polskiej. Na przykładzie wybranych utworów ukaż różnorodność realizacji i funkcje motywu.
358. Narrator w epice i jego różne funkcje. Omów zagadnienie w oparciu o różne utwory.
359. Osobowości nieprzeciętne wykreowane w literaturze różnych epok.Dokonaj charakterystyki porównawczej wybranych bohaterów.
360. Postać Hioba w literaturze i sztuce.Omów sposoby kreacji tego motywu, analizując wybrane dzieła.
361. Różne ujęcia motywu pożegnania-przedstaw na podstawie literatury polskiej i obcej.
362. Omów znaczenie i funkcje motywu pracy w literaturze różnych epok.
363. Praca jako kryterium wartości człowieka.Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
364. Omów znaczenie prac w życiu człowieka.Przedstaw różne uzasadnienia tej wartości w wybranych utworach literackich.
365. Praca jako kryterium człowieka.Analizując celowo dobrane utwory literackie od renesansu po pozytywizm, rozwiń temat; uwzględnij kontekst epok.
366. Omów role pracy w kreowaniu bohatera literackiego.Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
367. Praca jako przymus i sposób samorealizacji.Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich z różnych epok.
368. Omów role pracy w kreowaniu bohatera literackiego.Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
369. Praca jako temat literacki.Rozwiń temat na wybranych przykładach z literatury.
370. Rola pracy w życiu wybranych bohaterów literackich. Odwołaj się do tekstów różnych epok.
371. Dzieła filmowe i literackie jako satyryczne obrazy PRL-u. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów z literatury i filmu.
372. Bunt młodzieży wyrażony w literaturze i muzyce PRL-u.Omów na wybranych przykładach.
373. Na wybranych przykładach omów różne sposoby prezentacji rzeczywistości PRL-u w literaturze i sztuce.
374. Przedstaw obraz PRL-u w wybranych 2-3 tekstach kultury.
375. Dzieła filmowe i literackie jako satyryczne obrazy PRL-u. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów z literatury i filmu.
376. Literackie wizerunki przyjaźni i przyjaciół. Omów na wybranych przykładach.
377. Motyw przyjaźni w literaturze.Omów na wybranych przykładach.
378. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych dzieł z różnych epok przedstaw funkcjonowanie motywu przyjaźni.
379. Przyjaźń jako temat literacki.Przedstaw różne ujęcia tego zagadnienia w wybranych utworach.
380. Różne obrazy przyrody.Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.
381. Różne kreacje obrazu przyrody i ich funkcje w utworze. Przedstaw zagadnienie na podstawie polskiej literatury XIX wieku.
382. Różne obrazy przyrody.Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.
383. Przyroda - zdumiewająca, groźna, tajemnicza. Omów różnorodności przyrody w tekstach
384. literackich.
385. Realizm w powieści i malarstwie XIX wieku.Przedstaw reguły konwencji analizując wybrane dzieła.
386. Realizm, symbolizm, groteska-Różne sposoby przedstawiania świata w wybranych utworach literackich.
387. Rola humoru w dziełach literackich.Odwołując się do wybranych utworów, omów zagadnienie
388. Na podstawie wybranych utworów przedstaw i omów rolę motywu pielgrzyma w utworach z literatury romantyzmu i młodej Polski.
389. Zaprezentuj rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Dokonaj analizy wybranych utworów
390. Rozmowy człowieka z Bogiem.Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
391. W jaki sposób literatura przedstawia rozstanie bliskich osób,. Przedstaw zagadnienie interpretując utwory z trzech epok.
392. Rozstania w literaturze.Przedstaw w oparciu o wybrane teksty literackie.
393. Funkcje satyry w literaturze różnych epok. Zanalizuj na wybranych utworach literackich.
394. Porównaj sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Zanalizuj sposób ich przedstawienia i znaczenie dla całości dzieła. Odwołaj się do wybranych przykładów.
395. Motyw snu w różnych epokach literackich.
396. Motyw snu i jego funkcje w utworze.Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich.
397. Słynne pary literackie.Zaprezentuj na wybranych przykładach.
398. Przedstaw różne sposoby mówienia o II wojnie światowej. Omów zagadnienie wykorzystując przykłady z literatury i filmu
399. Omów funkcjonowanie symbolu jako środka wyrazu w poezji Młodej Polski i malarstwie Jacka Malczewskiego
400. Symbolizm jako kierunek artystyczny w literaturze młodopolskiej.
401. Symbolizm w literaturze i malarstwie.Omów temat na podstawie wybranych przykładów.
402. Inspirujący charakter przypowieści „O synu marnotrawnym”.Rozwiń zagadnienie, odwołując się do literatury i malarstwa.
403. Sytuacje i konflikty tragiczne w literaturze dawnej i współczesnej. Omów odwołując się do wybranych przykładów tekstów literackich.
404. Na wybranych przykładach omów koncepcje szczęścia proponowane człowiekowi przez utwory literackie.
405. Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia.Rozważ problem na wybranych przykładach.
406. Na wybranych przykładach omów koncepcje szczęścia proponowane człowiekowi przez utwory literackie.
407. Wskaż i porównaj różne koncepcje szczęścia w wybranych dziełach literackich.
408. Literatura w poszukiwaniu szczęścia.Omów na wybranych przykładach.
409. Szekspir w kinie. Zinterpretuj wybraną adaptację szekspirowskiego dramatu.
410. Jak ulepszyć świat śmiechem?Omów rolę satyry, kpiny, żartu w utworach z różnych epok.
411. Literatura wobec totalitaryzmu.Rozwiń temat w oparciu o wybrany materiał literacki z XX wieku.
412. Wpływ systemów totalitarnych na człowieka.Rozwiń temat odwołując się do wybranych dzieł literackich.
413. Motyw tułacza w literaturze polskiej.Przedstaw przyczyny i obraz pielgrzymowania wykorzystując teksty z XIX i XX wieku.
414. Tułacz, pielgrzym, podróżnik jako bohater utworów literackich.Przedstaw na wybranych przykładach różne kreacje tych postaci.
415. Tułacz-wędrowiec.Prześledź motyw, odwołując się do twórczości A. Mickiewicza, C.K. Norwida, E. Stachury.
416. W jaki sposób literatura przedstawia rozstanie bliskich osób,. Przedstaw zagadnienie interpretując utwory z trzech epok.
417. Porównaj obraz Warszawy ukazany w Lalce Bolesława Prusa i wybranym przez siebie utworze literackim XX wieku.
418. Porównaj obraz Warszawy ukazany w Lalce Bolesława Prusa i wybranym przez siebie utworze literackim XX wieku.
419. Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje odwołując się do wybranych tekstów literackich.
420. Problem winy i kary w literaturze.Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
421. Analizując wybrane utwory, przedstaw sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze różnych epok.
422. Wina, kara i odkupienie w literaturze na przestrzeni epok.Omów na wybranych przykładach.
423. Wizerunek ukochanej wykreowany w literaturze i epistolografii romantycznej. Omów zagadnienie na wybranych przez siebie przykładach (np. „Cierpienia młodego Wertera”, twórczość Z. Krasińskiego).
424. Motyw wolności w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady z różnych epok.
425. Wyrazy i wyrażenia modne.Omów i oceń zjawisko, analizując przykłady ze współczesnej polszczyzny.
426. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do przykładów zaczerpniętych z języka współczesnych Polaków
427. Wpływ otoczenia na rozwój człowieka.Omów temat analizując wybrane utwory literackie z różnych epok.
428. Motyw zdrady w utworach literackich. Omów jego różne funkcje, odwołując się do wybranych utworów.
429. Wierność i zdrada w postawach bohaterów literackich.Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane utwory.
430. Porównaj portrety psychologiczne zdrajców w literaturze wybranych epok z uwzględnieniem motywacji zachowań i konsekwencji zdrady w życiu postaci literackich.
431. Na wybranych przykładach z literatury i filmu przedstaw motyw żołnierza w kulturze różnych epok oraz omów jego funkcje
432. Porównaj sposób ukazania życia obozowego w wybranych utworach poświęconych II wojnie światowej.
433. Życie w społeczeństwie to przekleństwo, czy wygoda?Odpowiedz na pytanie, analizując postawy wybranych bohaterów literackich.
434. Różne oblicza władcy.Omów na wybranych przykładach literackich.
435. Sylwetki wielkich twórców kultury polskiej jako inspiracja dzieł literackich, malarskich i filmowych.
436. Rola wizji i proroctw w literaturze.Omów na wybranych przykładach.
437. Literackie portrety władców.Omów temat analizując dzieła różnych epok.
438. Władza i władcy. Omów sposoby dochodzenia do władzy i sposoby jej sprawowania.Odwołaj się do wybranych utworów literackich.
439. Zjawiska nadprzyrodzone w literaturze. Omów ich funkcje i sposób kreacji.
440. Zjawy, wampiry, upiory w literaturze i filmie.Omów ich rolę i sposoby przedstawiania na wybranych przykładach
441. Wizerunek Polaka-patrioty w literaturze XIX wieku.Omów na wybranych przykładach.
442. Powstania narodowe w literaturze polskiej.Przedstaw obraz wybranego przez siebie powstania na odpowiednio dobranych przykładach.
443. Przedstaw motyw powstania styczniowego w literaturze i sztuce.
444. Różne formy funkcjonowania greckich wątków mitologicznych w literaturze polskiej.
445. Postaci biblijne i mitologiczne jako symbole wartości uniwersalnych.Przedstaw ich literackie kreacje analizując świadomie dobrane utwory.
446. Różne oblicza władzy.Omów temat na podstawie wybranych utworów literatury polskiej i obcej.
447. Motyw tańca i jego funkcje w utworze.Omów zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł z literatury XIX i XX wieku.
448. Topos bohaterskiego umierania w literaturze średniowiecza, romantyzmu, pozytywizmu. Przedstaw analizując celowo dobrana literaturę.
449. Oceń drogi życiowe Wokulskiego, Judyma, Ziemkiewicza oraz omów przyczyny klęski każdego z nich.
450. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozważ temat na przykładzie wybranych utworów.
451. Różne wizerunki mężczyzn.Analizując wybrane utwory literackie omów sposoby kreacji postaci.
452. Scharakteryzuj sposoby kreowania mężczyzny w literaturze.Rozważ zagadnienie na dowolnych przykładach.
453. Mężczyzna jako bohater literacki. Przedstaw i porównaj cechy kreacji bohaterów, odwołując się do utworów literackich dwóch różnych epok.
454. Wsi spokojna, wsi wesoła…, czyli renesansowa tęsknota za Arkadią. Odwołaj się do wybranych utworów.
455. Motyw arkadii w literaturze polskiej.Omów jego funkcjonowanie w wybranych przykładach.
456. Syn, Mąż, Ojciec. Obraz mężczyzny w literaturze. Oceń funkcje różnych kreacji postaci.
457. Poeta wobec śmierci najbliższej osoby. Omów problem na wybranych przykładach.
458. Jaką funkcję w literaturze różnych epok pełnił motyw śmierci? Zbadaj na wybranych przykładach.
459. Fascynacja śmiercią, czy lęk przed śmiercią- różne obrazy śmierci w literaturze polskiej i obcej.
460. Literacki wizerunek śmierci. Omów na przykładach odwołując się do dwóch różnych epok.
461. Motyw śmierci w literaturze i malarstwie. Porównaj wybrane teksty kultury, przedstaw i oceń środki artystycznego wyrazu.
462. Alkoholizm problem społeczny w naszych czasach.Omów problem, podając przykłady z literatury i filmu.
463. Motyw anioła w literaturze i sztuce.Omów go na podstawie wybranych przykładów.
464. Anioł w literaturze i innych dziedzinach sztuki.Opracuj ten motyw i omów jego role na wybranych przykładach
465. Funkcje motywu anioła w literaturze, malarstwie i filmie. Omów zagadnienia, odwołując się do wybranych dzieł.
466. Różne ujęcia anioła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
467. Motyw anioła w literaturze i sztuce. Omów sposób funkcjonowania tego motywu, interpretując wybrane dzieła.
468. Mała forma, wielki przekaz.Omów mistrzostwo formy i treści bajek oraz fraszek na wybranych przykładach.
469. Na wybranych przykładach literatury barokowej oświeceniowej zaprezentuj pesymistyczną i optymistyczną wizję świata i człowieka.
470. Na wybranych przykładach literatury barokowej oświeceniowej zaprezentuj pesymistyczną i optymistyczną wizję świata i człowieka.
471. Biedota i bogactwo.Przedstaw różne sposoby ukazywania i interpretacji tych zjawisk na dowolnie wybranych przykładach.
472. Motyw samobójstwa w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.
473. Obóz koncentracyjny w spojrzeniu Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.Porównaj odwołując się do wybranych utworów.
474. Brzydota w literaturze i sztuce. Przekora, nowa estetyka, czy moda, wskaż i omów wybrane przykłady.
475. Dom jako przestrzeń życia i ostoja tradycji.Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory literackie.
476. Omów analizując przykłady literackie z 2-3 epok, obraz rodziny i domu rodzinnego.
477. Dramaty rodzinne w literaturze. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane utwory literackie.
478. Porównaj literackie portrety dzieci i młodzieży w wybranych utworach różnych epok.
479. Dziecko w świecie dorosłych.Omów różne obrazy dzieciństwa, odwołaj się do literatury, sztuki i filmu.
480. Dzieło literackie jako dzieło swego czasu. Uzasadnij odwołując się do wybranych utworów.
481. Różnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i sztuce.
482. Przedstaw funkcjonowanie i rolę motywu ojca w utworach literackich i tekstach kultury.
483. :Pary literackie- kobieta i mężczyzna w poszukiwaniu szczęścia. Omów sposób ich kreacji, odwołując się do wybranych utworów literackich
484. Pisarze i ich ulubione rekwizyty.Omów zjawisko na wybranych przykładach.
485. Romantyczny dyskurs o roli i powinnościach poety. Omów problem na kilku przykładach utworów literackich
486. Polskie obyczaje szlacheckie i ludowe. Omów temat na wybranych przykładach
487. My Polacy, jakim jesteśmy narodem? Sąd o Polakach w literaturze różnych epok.
488. Obraz Polaków w utworach różnych epok.Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
489. Portrety dzieci w literaturze.Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.
490. Przedstaw najciekawsze twoim zdaniem portrety kobiet w literaturze polskiej i obcej.
491. Postawa Polaków wobec Żydów w literaturze XIX i XX wieku
492. Przeanalizuj powroty do lat dziecinnych w literaturze polskiej.Omów porównując wybrane przykłady.
493. Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element osobowości bohaterów. Omów na podstawie wybranych tekstów.
494. Motyw przemiany wewnętrznej bohatera literackiego. Omów zagadnienia na wybranych przykładach.
495. Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera.Omów zagadnienie na wybranych przykładach
496. Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element osobowości bohaterów. Omów na podstawie wybranych tekstów.
497. Symbol ptaka i różnorodność funkcji tego motywu w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
498. Omów wizję raju w literaturze i malarstwie.
499. Relacje między ojcem i synem. Scharakteryzuj je odwołując się do wybranych utworów
500. Literackich
501. Relacje między Polakami i Żydami. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
502. Literacka Nagroda Nobla. Zaprezentuj twórczość wybranego polskiego noblisty i wskaż na szczególne walory jego dzieł.
503. Rodzice i dzieci w literaturze. Omów konflikt pokoleń na podstawie różnych epok.
504. Obraz domu rodzinnego w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
505. Portret rodziny na tle wydarzeń historycznych. Zinterpretuj ujęcie tego motywu, opierając się na zebranym materiale literackim i z innych dziedzin sztuki.
506. Przedstaw funkcjonowanie domu i rodziny w wybranych utworach literackich
507. Rozdwojenie osobowości jako temat literacki i filmowy.Omów na wybranych przykładach.
508. Zaprezentuj sylwetki bohaterów- samotników, odwołując się do wybranych utworów literackich
509. Młodzi ludzie w służbie Bogu i Ojczyźnie zaprezentuj bohaterów literackich poświęcających się tym wartościom .
510. Analizując wybrane przykłady, porównaj sposoby ujęcia motywu domu rodzinnego jako tematu literackiego.
511. Literackie sposoby ukazywania stanów psychicznych człowieka. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
512. Na wybranych przykładach z literatury i sztuk pięknych porównaj różne ujęcia motywu starości.
513. Portret człowieka starego w literaturze.Omów na wybranych przykładach, uwzględniając kontekst historycznoliteracki.
514. Studium zbrodni na podstawie utworów: Makbet, Zbrodnia i kara, Rozmowy z katem
515. Motyw stworzenia świata i człowieka. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.
516. Porównaj różne wcielenia szatana w literaturze i omów ich funkcje na podstawie wybranych przykładów.
517. Literackie wizje szczęścia w utworach różnych epok. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady literatury polskiej i obcej.
518. Przedstaw świat widziany oczami dziecka w literaturze polskiej, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
519. Świat widziany oczyma dziecka. Omów sposoby kreowania i funkcje tego zabiegu na wybranych przykładach z literatury i filmu.
520. Światy baśniowe w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
521. Tęsknota za domem rodzinnym jako temat literacki.Omów zagadnienie na wybranych przykładach
522. Tragedie osobiste twórców-inspiracją ich dzieł.Odwołaj się do biografii i utworów wybranych postaci.
523. Odwołując się do wybranych przykładów, zaprezentuj różne funkcje tytułu i motta w działach literackich.
524. Przedstaw funkcjonowanie motywu walki o niepodległość, analizując wybrane utwory literackie XIX i XX wieku.
525. Wieś jako przestrzeń życiowa człowieka określająca jego widzenie świata ( uwarunkowanie społeczne, kulturowe, możliwości bytowe).Rozważ na podstawie wybranych przykładów literackich.
526. Motyw wsi w literaturze, omów na wybranych lekturach
527. Wieś jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.Przedstaw na wybranych przykładach.
528. Rożne obrazy życia wsi w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do utworów z rożnych epok
529. Motyw wsi. Przedstaw różne jego ujęcia na przykładzie wybranych utworów
530. Porównaj literacką i malarską wizje wsi w „Chłopach” Reymonta i obrazach J. Chełmońskiego
531. Różne wizje powstania świata i jej zagłady. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i innych.
532. Sposoby przedstawiania II Wojny Światowej w literaturze i filmie. Zaprezentuj temat, analizując wybrane dzieła.
533. Literatura i inne dziedziny sztuki wobec okrucieństwa wojny
534. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omów zagadnienie na podstawie analizy porównawczej wybranych tekstów kultury: literatury, filmu i serialu telewizyjnego.
535. Wzorce kobiecej urody- antyczne, średniowieczne, renesansowe, barokowe.Omów temat w oparciu o wybrane dzieła kultury
536. "Nie masz zbrodni bez kary "-mottem nie tylko utworów A.Mickiewicza. Omów problem winy i kary
537. Kara jako konsekwencja zbrodni. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury polskiej i obcej.
538. Zbrodnia i jej konsekwencje.Przedstaw problem na przykładzie wybranych tekstów literackich różnych epok.
539. Literackie wizerunki zbrodniarzy. Przedstaw i porównaj je na przykładzie wybranych tekstów.
540. Duchy, zjawy, wizje, sny. Określ jaką funkcję pełnią w wybranych epokach.
541. Zjawy, duchy, sny w literaturze. Zbadaj ich funkcję w wybranych utworach różnych epok
542. Zjawy, wiedźmy, goście z zaświatów… w literaturze. Omów ich rolę w wybranych dziełach literackich
543. Polskie zwyczaje i obrzędy utrwalone na kartach dzieł literackich.
544. Przedstaw i porównaj literackie portrety życia szlachty, analizując przykłady dzieł z różnych epok
545. Dawny obraz żydów polskich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich i malarskich.
546. Wizerunek Żyda w literaturze i malarstwie pozytywizmu. Analiza porównawcza wybranych przykładów
547. Obraz Żyda w literaturze i sztuce pozytywizmu .Omów i porównaj sposoby jego przedstawienia
548. Bohaterowie mitologii antycznej w literaturze i rzeźbie. Przedstaw na wybranych przykładach
549. Przedstaw kreacje bohaterów którzy doświadczyli okrucieństw drugiej wojny światowej i próbują odbudować świat wartości
550. Kobiety w literaturze. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje (na wybranych przykładach).
551. Motywy franciszkańskie i ich funkcje w literaturze różnych epok
552. Romantyczny dyskurs o roli i powinnościach poety. Omów problem na kilku przykładach utworów literackich
553. Przedstaw motyw samotności człowieka w znanych ci utworach literackich
554. Zwroty grzecznościowe dawniej i dziś. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
555. Motyw pielgrzyma w literaturze.Przedstaw sposoby jego funkcjonowania w wybranych utworach różnych epok.
556. Rola pieniądza w życiu człowieka.Omów problem na przykładzie bohaterów literackich.
557. Przedstaw jaką role odgrywa pieniądz w kreacji bohatera i świata przedstawionego
558. Przedstaw jaką role odgrywa pieniądz w kreacji bohatera i świata przedstawionego
559. Motyw pieniądza w powieściach H. Balzaka, F. Dostojewskiego, E. Zoli
560. Pieniądz jako czynnik sprawczy działań człowieka.Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
561. Odwołując się do wybranych tekstów omów problem wpływu pieniądza na działanie człowieka.
562. Rola poety i poezji-rozważ w oparciu o wybrane przykłady z różnych epok.
563. Poeta-podróżnik.Omów cel i sens podróży na wybranych przykładach literackich. Pojedynek w literaturze, malarstwie i w filmie. Porównaj sposób ukazywania motywu.
564. Portret człowieka w ujęciu komicznym i groteskowym.Scharakteryzuj wskazane kategorie, analizując wybrane utwory.
565. Postać Hioba w literaturze i sztuce.Omów sposoby kreacji tego motywu, analizując wybrane dzieła.
pomocwpisaniu0
Gosc
 
Posty: 2
Rejestracja: 14 lis 2010, o 10:55

Reklama

Re: Sprzedam gotowe prezentacje maturalne cd

Postautor: pomocwpisaniu0 » 14 lis 2010, o 13:24

Posiadam gotowe prezentacje maturalne z zeszłych lat , dołączam plan i bibliografie, w razie potrzeby przesyłam pomoce dodatkowe i wprowadzam poprawki, jest także możliwość wysyłki na adres do korespondencji kser z literatury przedmiotu, wszelkich informacji udzielę na maila pomocwpisaniu@wp.pl. Koszt 50 zł.
Wykaz wybranych tematów znajdziesz na stronie:
http://hotfile.com/dl/82444967/9773693/ ... y.doc.html


1. Porównaj wizerunki kobiet w literaturze różnych epok.
2. Podaj na wybranych przykładach literackich i malarskich portrety kobiet w sztuce XIX wieku.
3. Kobieta zbuntowana.Przedstaw jej wizerunek w literaturze i oceń zasadność buntu.
4. Kobiet atrakcyjne, kontrowersyjne, niebezpieczne.Omów wybrane typy kobiet na podstawie przykładów literackich z różnych epok
5. Portret kobiety jako odzwierciedlenie różnych koncepcji piękna. Omów problem, odwołując się do literatury i sztuki.
6. My i wy, starzy i młodzi, rodzice i dzieci- różne sposoby przedstawienia konfliktu pokoleń na podstawie dwóch epok romantyzmu i Młodej Polski.
7. Konflikt pokoleń-ich przyczyny i skutki.Rozwiń temat, wybierając odpowiednie lektury.
8. Konflikt pokoleń jako temat literatury XIX i XX wieku.
9. Współczesne i dawne Małe ojczyzny, obraz w literaturze.Omów motyw na wybranych przykładach
10. Omów różne ujęcia cierpiącej matki w literaturze i sztuce.
11. Kreacja matki w literaturze i innych dziedzinach sztuki.Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów
12. Przedstaw sposoby portretowania postaci matek cierpiących w literaturze i malarstwie na podstawie analizy przykładów.
13. Cierpienie matki jako motyw w literaturze i sztuce.Omów na podstawie wybranych dzieł z różnych epok.
14. Literackie portrety matek.Omów na przykładach utworów z różnych epok.
15. Literackie portrety matek. Dokonaj porównania omawiając wybrane utwory ujmujące ten temat.
16. Wizerunek matki w literaturze.Przedstaw kreacje w wybranych utworach.
17. Literackie portrety matek. Omów na przykładach utworów z różnych epok.
18. Przedstaw motyw matki na przykładach z literatury różnych epok.
19. Przedstaw metamorfozę bohatera w literaturze różnych epok.
20. Rola metamorfozy wewnętrznej w kreacji różnych bohaterów literackich.Przedstaw problem na wybranych przykładach.
21. Miłość matczyna w literaturze i filmie.Omów na wybranych przykładach.
22. : Model rodziny w serialu telewizyjnym.Omów na wybranych przykładach, porównując z funkcjonowaniem motywu rodziny w literaturze.
23. Portret diabła w literaturze i sztuce.Przedstaw na przykładzie wybranych epok
24. Motyw raju. Porównaj sposoby jego przedstawiania, odwołując się do wybranych utworów literackich.
25. Motyw szaleństwa w literaturze.Omów różne jego funkcje w wybranych utworach.
26. Motyw szatana w różnych tekstach kultury.Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach.
27. Motyw szatana w literaturze i malarstwie. Omów różne sposoby jego realizacji w wybranych utworach (np. Diesirae'' ; ,,Deszcz jesienny'' ; ,,Sąd ostateczny'' Memlinga)
28. Różne ujęcia motywu tęsknoty do kraju rodzinnego.Przedstaw na podstawie lektur z różnych epok.
29. Motyw tęsknoty za ojczyzną w literaturze polskiej różnych epok.Rozwiń problem w oparciu o wybrane przykłady utworów.
30. Motywy infernalne. Rozważ czemu służą.
31. Motyw maryjny w różnych dziedzinach sztuki.Na wybranych przykładach.
32. Czy zawsze sielskie i anielskie?Zaprezentuj obrazy dzieciństwa, odwołując się do wybranych utworów literackich.
33. Literacki i filmowy obraz ojca.Przedstaw różne kreacje na wybranych przykładach.
34. Na wybranych przykładach przedstaw różne kreacje bohaterów literackich, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości.
35. Zanalizuj sposoby przedstawienia piekła w wybranych utworach literackich i innych tekstach kultury.
36. Poezja jako narzędzie walki z systemem. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów z literatury powojennej.
37. Polaków portret własny. Zaprezentuj w literaturze i sztuce dwóch wybranych epok.
38. : Polaków portret własnych. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury XVII i XVIII w.
39. Żydzi w literaturze polskiej.Scharakteryzuj sposoby ich kreowania, odwołując się do wybranych dzieł literackich.
40. Portret Żydów w literaturze polskiej.Dokonaj prezentacji zagadnienia, odwołując się do wybranych tekstów.
41. Kreacja bohatera żydowskiego w różnych epokach.Omów zagadnienie i porównaj w oparciu o wybrane przykłady literackie.
42. Żydzi wśród Polaków. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury polskiej najczęstsze wizerunki postaci Żyda.
43. Postać karierowicza w literaturze i filmie.
44. Prawda i mit o stosunkach polsko-żydowskich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich publicystycznych z różnych epok.
45. Bunt młodzieży wyrażony w literaturze i muzyce PRL-u. mów na wybranych przykładach.
46. Problem żydowski, czyli tragedia wyobcowania w literaturze, publicystyce i filmie.Omów na wybranych przykładach.
47. Sposoby ukazywania przemiany bohatera literackiego. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów powstałych w dwóch epokach literackich.
48. Motyw przemijania w literaturze. Zanalizuj jak przedstawiali ten temat autorzy dzieł literackich różnych czasów.
49. Motyw ptaków i jego funkcje.Omów analizując różne utwory literackie.
50. Motyw ptaka w literaturze.Omów na wybranych przykładach.
51. Relacje między ojcem i synem. Scharakteryzuj je odwołując się do wybranych utworów literackich
52. Ojcowie i synowie.Przedstaw ich relacje na podstawie wybranych utworów.
53. Ojcowie i dzieci. Rozważ problem rozpadu więzi pokoleniowych w wybranych utworach literackich.
54. Analizując wybrane przykłady literackie i filmowe przedstaw relacje między rodzicami a dziećmi.
55. Rodzice i dzieci- różne ujęcia ich wzajemnej relacji w utworach literatury polskiej.
56. Różne ujęcia tematu rodziny w literaturze. Omów zagadnienie, wykorzystując utwory z różnych epok
57. Portret rodziny na tle wydarzeń historycznych. Zinterpretuj ujęcie tego motywu, opierając się na zebranym materiale literackim i z innych dziedzin sztuki.
58. Różnorodne ujęcia motywu rodziny w literaturze.Analizując problem, odwołaj się do wybranych przykładów.
59. Starość jako motyw literacki i starzec jako bohater literacki, omów na wybranych przykładach, porównaj różne ujęcia.
60. Młodość i starość jako temat literacki i malarski. Omów różne ujęcia motywu w dziełach różnych epok.
61. Starzec jako bohater literacki.Omów różne sposoby kreacji tych postaci, odwołując się do wybranych przykładów.
62. Symbolika biblijna w literaturze polskiej.Odwołując się do wybranych tekstów, przedstaw jej funkcjonowanie.
63. Szaleństwo i obłęd w literaturze i w filmie.Zinterpretuj wybrane przykłady, wskazując na funkcje tych motywów w omawianych dziełach.
64. Motyw obłędu i szaleństwa w kulturze różnych epok.Omów temat na wybranych przykładach z literatury, filmu i malarstwa.
65. Szaleństwo i obłęd w literaturze i w filmie.Zinterpretuj wybrane przykłady, wskazując na funkcje tych motywów w omawianych dziełach.
66. Świat widziany oczyma dziecka na podstawie literatury i przykładów z filmu.
67. Świat widziany oczyma dziecka w literaturze polskiej. Omów na wybranych dziełach literackich.
68. Świat młodych a świat starych.Porównaj ujęcie tego tematu, interpretując wybrane utwory literackie.
69. Tytuł a treść utworu. Zbadaj związek formalny i estetyczny odwołując się do przykładów z literatury pozytywizmu i Młodej Polski.
70. Rola tytułu i motta na wybranych przykładach.
71. Tytuł jako klucz do interpretacji utworu.Wskaż związek tytułu z ideą wybranych przez ciebie utworów.
72. Tytuł i jego funkcja w utworze literackim.Omów zagadnienie w oparciu o tytuły utworów z dwóch wybranych epok.
73. : Na wybranych przykładach z literatury omów funkcję tzw. „uzależnień”.
74. Wieś na przełomie XIX i XX wieku.Ukaż obraz wsi w literaturze i malarstwie, omawiając wybrane dzieła
75. Wieś w wybranych utworach literatury XIX i XX wieku.Obrazy życia i problemy jej mieszkańców.
76. Wieś i miasto w znanych powieściach XIX i XX wieku. Przedstaw, analizując celowo dobrany materiał literacki.
77. Analizując wybrane utwory, przedstaw sposoby przedstawiania w literaturze motywu wsi.
78. Obraz wsi polskiej w literaturze i malarstwie.Omów na wybranych przykładach.
79. Różne spojrzenia na wieś w literaturze, malarstwie i filmie. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
80. Różne spojrzenia na wieś w literaturze.Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
81. Wizerunek żony w literaturze różnych epok.
82. Analizując wybrane utwory literackie( np. „Makbet”, „Kamizelka”, „Granica”), ukaż różnorodność tego motywu.
83. Wizja Raju w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
84. Literatura polska wobec wojny i okupacji. Ukaż różne postawy autorów wobec tego zagadnienia.
85. Wpływ domu rodzinnego na kształtowanie postaw moralnych i społecznych bohaterów literackich. Omów problem na podstawie wybranych utworów.
86. Wpływ domu rodzinnego na kształtowanie się osobowości człowieka.
87. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich i teorii psychologicznych.
88. Wpływ dzieciństwa na dalsze losy bohaterów. Omów na podstawie dowolnych utworów literackich.
89. Wpływ dzieciństwa człowieka na jego wybory i zachowanie w dorosłym życiu.
90. Rozwiń temat na wybranych przykładach literackich różnych epok.
91. Wpływ zbrodni na psychikę bohaterów literackich.Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
92. Dawne i współczesne wzorce rodziny.Omów zagadnienie na podstawie analizy porównawczej wybranych tekstów kultury, literatury, filmu i serialu telewizyjnego.
93. Omów wzorce rodziny, odwołując się do wybranych utworów literackich.
94. : Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na podstawie wybranych przykładów literatury polskiej i obcej XX wieku.
95. Przedstaw i oceń funkcje bohaterów zwierzęcych w wybranych utworach literackich.
96. Zwyczaje i tradycje narodowe w literaturze polskiej.Omów na przykładzie wybranych epok
97. Portret żony w literaturze polskiej.Dokonaj charakterystyki porównawczej wybranych bohaterów.
98. Wizerunek Żyda w literaturze i sztuce.Omów zagadnienie analizując wybrane przykłady.
99. Przedstaw obraz Żyda w literaturze i plastyce polskiej.Omów wybrane dzieła. .
100. Na wybranych przykładach zaprezentuj i porównaj sposoby przedstawiania Żydów w literaturze polskiej XX wieku.
101. Omów problem żydowski w literaturze polskiej,.Żyd obcy, czy swój?
102. Motyw zbrodni i zbrodniarzy w literaturze.Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory.
103. Postaci biblijne i mitologiczne jako symbole wartości uniwersalnych.Przedstaw ich literackie kreacje, analizując świadomie dobrane utwory.
104. Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje motywów zaczerpniętych z mitologii w wybranych tekstach literatury polskiej.
105. Opisz dwie wybrane postaci literackie, których język wskazuje na ich przynależność środowiskową.
106. Wskaż środki językowe, jakie wykorzystuje autor dla podkreślenia związku postaci ze środowiskiem.
107. Nauczyciel i uczeń literaturze.Przedstaw na przykładzie wybranych przykładów.
108. Rycerz jako bohater literacki i filmowy.Omów analizując celowo dobrane przykłady dzieł.
109. Rycerz jako bohater literacki.Przedstaw na podstawie utworów różnych epok.
110. Motyw rycerza i rycerskiej walki w wybranych tekstach z różnych epok. Scharakteryzuj sposoby kreowania bohaterów.
111. Motyw rycerza ( lub żołnierza) w literaturze oraz różne jego ujęcia.Omów na wybranych przykładach
112. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby i funkcje kreowania postaci rycerza w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
113. Porównaj ideały, zainteresowania ludzi średniowiecza i renesansu odwołując się do wybranych utworów.
114. Motyw żołnierza polskiego w literaturze i prozie.
115. Anioły i demony.Przedstaw najciekawsze literackie portrety kobiet.
116. Młodzież w okresie II wojny światowej i powstania warszawskiego.Przedstaw temat odwołując się do przykładów literackich.
117. Mężczyzna jako ojciec i głowa rodziny. Zaprezentuj sylwetki wybranych bohaterów literackich.
118. Porównaj ideały, zainteresowania ludzi średniowiecza i renesansu odwołując się do wybranych utworów.
119. Motywy autobiograficzne w wybranych utworach literackich.Omów na wybranych przykładach literackich.
120. Bohater dziecięcy w literaturze.Omów jaką rolę pełni dziecko w wybranych tekstach literackich.
121. Bohater dziecięcy w literaturze.Omów jaką rolę pełni dziecko w wybranych tekstach literackich.
122. Rozmowy z Bogiem w literaturze. Omów ich formy i znaczenie w wybranych trzech utworach.
123. Motyw dojrzewania, wchodzenia w życie i dorosłość. Omów na wybranych przykładach literackich
124. Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Omów na podstawie analizy wybranych utworów
125. Przedstaw obraz życia małżeńskiego, odwołując się do wybranych utworów literackich.
126. Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznych.Przedstaw na wybranych przykładach.
127. Zaprezentuj obraz miasta w literaturze na przykładach wybranych utworów.
128. Miłość-siła niszcząca, czy budująca?Omów motywy odwołując się do dowolnych przykładów literackich.
129. Miłość niemożliwa. Zaprezentuj postawy kochanków w literaturze romantyzmu
130. Obraz Niemców, Żydów, Rosjan – postaci drugiego planu utworów literatury polskiej – jako temat rozważań o dobrym sąsiedztwie pogranicza kultur i narodów.
131. Niepogodzenie ze światem.Przedstaw literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych, analizując materiał literacki.
132. Podróż, tułaczka, pielgrzymka, wędrówka-przedstaw różne ujęcia motywu w literaturze.
133. Romantyczny dyskurs o roli i powinnościach poety. Omów problem na kilku przykładach utworów literackich
134. Koncepcja poety i poezji w romantyzmie. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
135. Czy bohaterowie literaccy poszukują szczęścia? Wyraź swoją opinie, odwołując się do postaw wybranych bohaterów literackich.
136. Koncepcje szczęścia w literaturze i filozofii.Rozwiń temat na przykładzie wybranych dzieł.
137. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu szczęścia. Przedstaw sposoby kreowania
138. Topos drogi- wędrowanie, pielgrzymowanie, błądzenie.Zaprezentuj temat, odwołując się do literatury i filmu.
139. Plastyka i literatura wobec okrucieństwa wojny. Przeanalizuj zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
140. Pory roku jako temat literacki i malarski. Omów zagadnienie na przykładzie różnych dzieł.
141. Obrazy apokalipsy w literaturze XX wieku.Przedstaw różnorodne jego ujęcia i znaczenia na podstawie analizy wybranych utworów
142. Biblia- inspiracją dla twórców literatury.Przedstaw obecność oraz funkcje wybranego motywu biblijnego w utworach literackich.
143. Motyw arkadii i dantejskiego piekła w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w literaturze
144. Analizując wybrane przykłady scharakteryzuj średniowieczny etos rycerski
145. Człowiek nie może żyć bez miłości”.Rozwiń myśl Jana Pawła II, odwołując się do znanych ci utworów literackich i własnych przemyśleń
146. Różne sposoby ujęcia motywu miłości tragicznej w literaturze i filmie.Scharakteryzuj je, analizując celowo wybrane dzieła literackie i filmowe.
147. Moralność obozowa wobec moralności ludzi na wolności.Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.
148. Praca jako kryterium oceny człowieka – zajmij stanowisko wobec tego poglądu pozytywistycznego, omawiając różne teksty kultury.
149. : Rodzice i dzieci.Przedstaw ich wzajemne relacje, odwołaj się do utworów z różnych epok.
150. Dziewiętnastowieczny patriotyzm w postawach trzech wybranych bohaterów literackich – a twoje zrozumienie miłości do ojczyzny.Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
151. Zaprezentuj różne ujęcie motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce na wybranych przykładach.
152. Odwołując się do wybranych dziewiętnastowiecznych tekstów kultury polskiej, oceń różne modele patriotyzmu i wiążący się z nimi typ bohatera.
153. Różne ujęcia anioła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
154. Motyw pojedynku. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując najciekawsze, Twoim zdaniem, realizacje literackie i filmowe.
155. Bibliografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza.
156. Twórczość Jana Kochanowskiego na podstawie wybranych utworów.
157. Analizując wybrane przykłady, omów wpływ biografii poety romantycznego na jego utwory.
158. Cele i wartości bohaterów romantycznych i pozytywistycznych.
159. Rola epizodu i bohatera „trzecioplanowego” w strukturze treści dzieła literackiego.Omów na wybranych przykładach.
160. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach.Odwołaj się do konkretnych przykładów.
161. Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy.Oceń jakie były ich konsekwencje w biografii wybranych bohaterów.
162. Cztery pory roku w literaturze i sztuce.Przedstaw temat analizując wybrane przykłady
163. Pory roku w literaturze i sztuce.Przedstaw na wybranych przykładach.
164. Pory roku jako temat literacki i malarski.Omów zagadnienie na przykładzie różnych dzieł.
165. Cztery pory roku.Omów analizując wybrane utwory literackie, dzieła malarskie lub muzyczne.
166. Literackie portrety bohaterów skazanych na samotność i samotnych z wyboru.Przedstaw na wybranych przykładach.
167. Samotność z wyboru, samotność z konieczności. Przedstaw przyczyny i skutki przywołanych sytuacji w życiu wybranych bohaterów literackich.
168. Bohaterowie samotni z wyboru, czy z konieczności?Omów problem, analizując celowo dobrany materiał literacki.
169. Samotność i samotnicy w literaturze. Omów funkcjonowanie tych motywów odwołując się do wybranych przykładów.
170. Scharakteryzuj postacie samotników w literaturze romantycznej i współczesnej.
171. Bohater wyobcowany w literaturze. Poddając analizie różne portrety bohaterów literackich….?
172. Zło, cierpienie w literaturze różnych epok.Omów temat na wybranych przykładach.
173. Żart językowy w poezji i prozie.Dokonaj analizy i oceny zjawiska na wybranych przykładach.
174. Bohater dziecięcy w literaturze.Omów jaką rolę pełni dziecko w wybranych tekstach literackich
175. Scharakteryzuj bohatera romantycznego i przedstaw jego wcielenia na przestrzeni wieków. Powołaj się na różnych autorów.
176. Diabeł, anioł, duch…goście z zaświatów w literaturze.Omów sposób ich prezentacji i funkcję jaką pełnią.
177. Dramat narodu bez państwa w wybranych tekstach literackich.
178. Zjawy, duchy, sny w literaturze. Zbadaj i omów ich funkcje w wybranych utworach literackich różnych epok
179. Miłość jako uniwersalny temat różnych epok.Porównaj ujęcie motywu w 3 dowolnie wybranych epokach.
180. Motyw miłości w literaturze i sztuce.
181. Mroczna strona natury ludzkiej- zanalizuj złożoność psychiki poszczególnych bohaterów.
182. „Czarny charakter” w dziełach literackich różnych epok.Na wybranych przykładach omów funkcję bohatera negatywnego.
183. Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok.Na wybranych przykładach omów funkcje bohatera negatywnego.
184. Kreacja bohatera negatywnego „czarnego charakteru”.Przedstaw różne typy tych postaci, odnosząc się do kontekstu historycznoliterackiego, sformułuj wnioski.
185. Negatywny bohater, czarny charakter.Cel i sposoby kreacji bohatera w literaturze i filmie.
186. Dzieło literackie i jego adaptacje.Omów udane i chybione przykłady realizacji filmowej.
187. Na wybranych przykładach wykaż, że adaptacja filmowa dzieła literackiego może wzbogacić lub zubożyć jego odbiór.
188. Adaptacje filmowe polskich dzieł pozytywistycznych. Czy są to udane próby przeniesienia słowa na ekran?Porównaj i oceń wybrane przykłady.
189. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach
190. Porównaj motyw buntu przeciw Bogu w wybranych utworach literackich różnych epok.
191. Wielcy buntownicy i ich rola w walce o poprawę świata.Przeanalizuj postawy bohaterów w wybranych utworach literackich.
192. Buntownicy w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw sposoby kreowania takich bohaterów w utworach różnych epok.
193. Bohater zbuntowany.Zanalizuj źródła i formy buntu jako motywu literackiego.
194. Niepogodzenie ze światem.Przedstaw literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych, analizując materiał literacki.
195. Cierpienie bohaterów literackich i ich przyczyny.Omów na dowolnie wybranych przykładach.
196. Cierpienie jako dar i przekleństwo. Omów odwołując się do wybranych utworów literackich.
197. Motyw cierpienia i jego funkcje.Omów problem na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
198. Motyw cierpienia i jego funkcje.Omów problem na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
199. Motyw cierpienia i śmierci w literaturze i sztuce różnych epok.Dokonaj omówienia na wybranych przykładach.
200. Literatura i sztuka wobec cierpienia,Ukaż temat na dowolnie wybranych przykładach.
201. Przedstaw funkcjonowanie motywu cierpienia w wybranych utworach literackich.
202. Motyw cierpienia.Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
203. Motyw cierpienia na przestrzeni epok.
204. Przedstaw literackie wizerunki człowieka cierpiącego w oparciu o wybrane utwory z różnych epok.
205. Człowiek w obliczu katastrofy i innych nieszczęść.Omów problem, analizując wybrane utwory literackie.
206. Człowiek walczący ze złem-ukaż problem, charakteryzując wybrane postacie literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową.
207. Literackie portrety ludzi lagrowanych.Przedstaw je, dokonując analizy wybranych utworów okresu wojny i okupacji.
208. Zaprezentuj motyw tańca (Dance Macabre) w literaturze i malarstwie
209. Szukajmy jakiegoś dobra, nie tylko takiego, które mieni się pozorami, ale trwałego i prawdziwego”(Seneka).Przeanalizuj tę myśl, wykorzystując wybrane utwory literackie
210. Dojrzewanie jako motyw literacki.Przedstaw analizując wybrane utwory różnych epok.
211. Dramat narodu bez państwa w wybranych tekstach literackich.
212. Drzewo-świadek i uczestnik życia postaci literackich
213. Polski dwór od sielanki do groteski. Przedstaw różne ujęcia tego tematu w literaturze.
214. Literackie przedstawienie dworu polskiego.Zaprezentuj na przykładach pochodzących z różnych epok.
215. Moralne dylematy człowieka wobec zła na przykładzie wybranych utworów literatury współczesnej
216. Motyw miłości w literaturze
217. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka.Omów zagadnienie na wybranych przykładach losów bohaterów literackich.
218. Emancypantki i feministki. Przedstaw „kwestię kobiecą” na wybranych przykładach literatury XIX i XX wieku
219. Etos miłości romantycznej w literaturze XIX wieku i w dziełach literackich późniejszych epok.Przedstaw odwołując się do wybranych przykładów.
220. Zmierzamy do wspólnej Europy.Co kultura polska (np. literatura, malarstwo, muzyka) może zaproponować mieszkańcom tego kontynentu? Odpowiedz na to pytanie nas podstawie celowo dobranego materiału rzeczowego.
221. Przedstaw motyw pośmiertnej sławy, przywołując utwory literackie z różnych epok.
222. Rola filmu w upowszechnianiu literatury.Przedstaw na wybranych przykładach.
223. Andrzej Wajda- na wskroś polski poeta kina.Uzasadnij słuszność takiego określenia wybitnego polskiego reżysera, interpretując wybrane jego filmy.
224. Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa.Na przykładzie filmów Andrzeja Wajdy.
225. Lektury według Andrzeja Wajdy. Omów walory artystyczne na wybranych filmach.
226. Przedstaw literackie obrazy fauny i flory jako element idealizacji świata przedstawionego w wybranych utworach.
227. Hiob jako figura ludzkiego losu-Porównaj różnice wariantu tego wątku w wybranych dziełach.
228. Przywołując odpowiednie przykłady rozważ rolę inspiracji biblijnych w literaturze wybranych epok.
229. Język dziennikarzy i komentatorów sportowych.Oprzyj na wybranych przykładach z prasy i audycji sportowych.
230. Język dziennikarzy sportowych.Omów na wybranych przykładach.
231. Literackie wizerunki ukochanej kobiety w literaturze.Przedstaw odwołując się do przykładów z literatury renesansu, romantyzmu i pozytywizmu.
232. Zaprezentuj wizerunek kobiety nieszczęśliwej, odwołując się do znanych ci tekstów romantyzmu i pozytywizmu
233. Konflikty rodzinne w dramatach różnych epok literackich. Omów zagadnienie odwołując się do 3 wybranych dramatów
234. Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Omów na podstawie analizy wybranych utworów.
235. Zaprezentuj motyw lekarza w literaturze polskiej i obcej. Omów temat na wybranych przykładach.
236. Człowiek wobec obowiązków- Motyw człowieczeństwa.Omów wizerunek lekarza ukazany w utworach literackich w różnych epokach.
237. Scharakteryzuj różne wizerunki lekarzy w literaturze.
238. Literatura współczesna w adaptacjach filmowych-przedstaw wybrane przykłady.
239. Różne obrazy miłości małżeńskiej w literaturze.Zanalizuj na wybranych przykładach.
240. Zaprezentuj obraz miasta w literaturze na przykładach wybranych utworów.
241. Miasto jako motyw literacki. Omów sposoby jego przedstawienia i funkcje w wybranych utworach różnych epok.
242. Obraz miasta w literaturze XIX i XX wieku.Przedstaw na wybranych przykładach.
243. Motyw miłości w literaturze i sztuce na podstawie dwóch epok.
244. Ona i on- przedstaw różne rodzaje uczuć na wybranych przykładach literackich.
245. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów ten problem na wybranych przykładach losów bohaterów literackich.
246. Miłość fatalna, sentymentalna, spełniona…Przedstaw różne rodzaje miłości na podstawie dobranych przykładów.
247. Na podstawie wybranych dzieł literackich i filmowych przedstaw związek miłości i cierpienia
248. Przywołując wybrane przykłady literackie zaprezentuj funkcjonowanie motywu cierpienia z miłości.
249. Miłość i nienawiść jako uczucia współistniejące ze sobą w literaturze. Rozważ temat dobierając odpowiednie przykłady.
250. Miłość- siła niszcząca, czy budująca?Rozważ temat w oparciu o wybrane utwory literackie dwóch dowolnych epok.
251. Przedstaw motyw miłości małżeńskiej w oparciu o wybrane przykłady literackie
252. Niszcząca i twórcza rola miłości w życiu człowieka.Przedstaw różne sposoby ujęcia tematu odwołując się do wybranych utworów literackich.
253. Miłość-siła niszcząca, czy budująca?Omów motywy odwołując się do dowolnych przykładów literackich.
254. Miłość jako siła niszcząca i budująca oraz jego funkcja. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
255. Miłość w życiu twórców i kreacjach literackich romantyzmu polskiego i europejskiego. Przedstaw zjawisko na wybranych przykładach.
256. Miłość niemożliwa. Zaprezentuj postawy kochanków w literaturze romantyzmu
257. Motyw miłości silniejszej niż śmierć w dziełach literackich i sztuce.Omów na przykładach.
258. Motyw miłości tragicznej w sztuce dwóch epok.Przedstaw na wybranych przykładach literackich i innych dziedzin sztuki.
259. Różne sposoby ujęcia motywu miłości tragicznej w literaturze i filmie.Scharakteryzuj je, analizując celowo wybrane dzieła literackie i filmowe.
260. Miłość- złudne szczęście, ulotna chwila i źródło cierpień.Omów funkcjonowanie motywu miłości na wybranych przykładach.
261. Literatura i malarstwo w Młodej Polsce –wzajemne wpływy, paralele, powiązania.Omów na wybranych przykładach.
262. Moralność obozowa wobec moralności ludzi na wolności.Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie.
263. Motyw pielgrzymki w literaturze i sztuce.Zaprezentuj na wybranych przykładach.
264. Motyw tyrtejskie i ich rola w literaturze polskiej różnych epok.Przedstaw na wybranych przykładach.
265. Topos wędrówki w literaturze.Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
266. Bohaterowie literaccy gotowi do najwyższych poświęceń.Omów kreacje i funkcje wybranych postaci.
267. Literackie kreacje kochanków.Przedstaw na przykładzie wybranych dzieł.
268. Obrazy cierpienia w obozach zagłady podczas II wojny światowej.Omów problem na przykładzie literatury i fotografii.
269. Obozy śmierci w literaturze współczesnej.Omów na podstawie wybranych utworów.
270. Różne obrazy miłości małżeńskiej w literaturze.Zanalizuj na wybranych przykładach
271. Na podstawie wybranych utworów z różnych epok przedstaw swoje refleksje na temat odpowiedzialności za własne czyny i decyzje.
272. Pary kochanków.Przedstaw na przykładzie wybranych dzieł.
273. Pieniądze a inne dobra….Omów hierarchię wartości wybranych bohaterów literackich.
274. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
275. Rola pieniądza w życiu człowieka.Omów na wybranych przykładach literackich
276. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich, zanalizuj problem na wybranych przykładach.
277. Poeci i ich muzy.Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
278. Koncepcja poety i poezji w romantyzmie. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
279. Słynne pojedynki w literaturze różnych epok. Porównaj sposoby ich przedstawienia w wybranych utworach.
280. Przedstaw najciekawsze realizacje motywu pojedynku w literaturze.Omów na wybranych przykładach.
281. Portret kochanków.Zaprezentuj zagadnienie, odwoł8jąc się do wybranych przykładów literackich.
282. Różne postawy człowieka wobec Boga w literaturze.Przedstaw swoje spostrzeżenia odwołując się do wybranych utworów
283. Praca jako kryterium oceny człowieka –zajmij stanowisko wobec tego poglądu pozytywistycznego, omawiając różne teksty kultury.
284. Przedstaw motyw pracy w różnych utworach literackich.
285. Literacka i filmowa wizja PRL-u.Zanalizuj i zinterpretuj wybrane teksty kultury lat 70 XX wieku.
286. Porównaj sposoby i funkcje mówienia o rzeczywistości PRL-u w literaturze oficjalnego obiegu i drugiego obiegu.Omów na wybranych przykładach dzieł.
287. Problemy moralne bohaterów literackich okresu wojny i okupacji. Rozważ na wybranych przykładach.
288. Omów motyw przyjaźni na wybranych przykładach literackich.
289. Przyjaźń jako motyw literacki.Przedstaw jego funkcjonowanie w wybranych utworach z różnych epok.
290. Realia życia w łagrach i lagrach- omów temat na podstawie wybranych utworów literackich
291. Rola pracy w kreowaniu bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach.
292. Mity polskiego romantyzmu-ich kontynuacje, akceptacje i polemika z nimi na podstawie utworów Orzeszkowej, Prusa, Żeromskiego, Wyspiańskiego.
293. Postawy romantyczne-kontynuacje i nawiązania.Przedstaw problem przywołując wybrane przykłady literackie.
294. : Rozmowy z Bogiem w literaturze. Omów ich formy i znaczenie w wybranych trzech utworach.
295. Motyw snu i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
296. Rozważ na wybranych przykładach różnorodne sposoby przedstawiania bohatera w utworach o tematyce okupacyjnej i wojennej
297. Czy bohaterowie literaccy poszukują szczęścia? Wyraź swoją opinie, odwołując się do postaw wybranych bohaterów literackich.
298. Przedstaw literackie kreacje ludzi szczęśliwych i oceń ich wymowę ideowo-artystyczną.Odwołaj się do wybranych przykładów
299. Czy bohaterowie literaccy poszukują szczęścia?Wyraź swoją opinie, odwołując się do postaw wybranych bohaterów literackich.
300. Koncepcje szczęścia w literaturze i filozofii.Rozwiń temat na przykładzie wybranych dzieł.
301. Świat wartości więźniów lagrów i łagrów i jego odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw temat analizując wybrane utwory.
302. Różne ujęcia motywów tatrzańskich w literaturze i malarstwie.Omów na wybranych przykładach.
303. Przyroda tatrzańska jako inspiracja twórców różnych epok.Rozważ problem odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.
304. Omów tragizm losów więźniów obozów koncentracyjnych na podstawie wybranych utworów z literatury faktu.
305. Przedstaw sposoby wyrażania uczuć do kobiety w twórczości wybranych poetów różnych epok.
306. Na podstawie analizy wybranych utworów porównaj sposób przedstawienia Warszawy w literaturze XIX i XX wieku.
307. Porównaj obraz Warszawy ukazany w Lalce Bolesława Prusa i w dowolnie wybranym utworze literackim z XX wieku.
308. Omów motyw wędrowca w literaturze na znanych ci epokach.
309. Motyw wędrówki w literaturze.Omów różne jego wersje w wybranych utworach literackich.
310. Motyw wędrówki.Przedstaw funkcje i sposoby ujęcia tego toposu na wybranych przykładach literackich
311. Analizując wybrane utwory literatury wojennej, porównaj codzienne życie więźniów sowieckich i niemieckie obozy pracy.
312. Władza jako siła deprawująca.Rozwiń problem analizując wybrane przykłady.
313. Plastyka i literatura wobec okrucieństwa wojny. Przeanalizuj zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
314. Na podstawie wybranych utworów omów wpływ miłości na decyzję człowieka
315. Wpływ wojny na zachowanie się człowieka wobec siebie i innych.Omów zagadnienie na wybranych przykładach prozy i poezji polskiej.
316. Zaścianek i dwór jako przestrzeń kulturowa w literaturze polskiej.
317. Literatura XX wieku wobec zbrodni wojennych. Na wybranych przykładach omów różne sposoby podejmowania tego tematu.Zaprezentuj konsekwencje zdrady kochanka, kochanki. Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych.
318. Zaprezentuj postawy ludzi wobec zła na wybranych przykładach literackich.
319. Zmaganie się dobra ze złem w świecie.Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
320. Wizerunek żołnierza w literaturze i sztuce.Dokonaj porównania na wybranych dziełach.
321. Głupi, nawiedzony, prorok- o pozazmysłowej percepcji rzeczywistości bohaterowie literaccy i filmowi.
322. Fascynacja morzem w literaturze różnych epok.
323. Postać władcy w literaturze-przedstaw wizerunki tych postaci w różnych epokach literackich, wskaż przemiany i określ ich przyczyny.
324. Oblicze władcy.Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze.
325. Zjawy, duchy, wizje- ich obecność oraz funkcje w utworach literackich różnych epok.
326. Zjawy, duchy, widma-ich funkcje w literaturze. Omów, analizując celowo dobrane dzieła literackie.
327. Zjawy, wiedźmy, wizje, sny…Określ jaka funkcję pełnią w literaturze różnych epok.
328. Diabły, demony, czarownice w literaturze polskiej i światowej. Przedstaw i omów różne funkcje tych kreacji w literaturze.
329. Omów motyw władzy, odwołując się do dowolnie wybranych utworów literackich różnych epok.
330. Władza wartość i antywartość. Zanalizuj problem wykorzystując dowolne egzemplifikacje literackie
331. Sposoby kreowania portretu męża w literaturze.Rozważ zagadnienie analizując wybrane utwory literackie.
332. Memento Mori, czyli motyw śmierci w dwóch epokach. Omów funkcjonowanie tego motywu w literaturze i sztuce obu epok
333. Literackie portrety mężczyzn.Przedstaw na przykładzie wybranych utworów.
334. Motyw arkadii i dantejskiego piekła w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w literaturze’’
335. Postacie i zjawiska fantastyczne w literaturze i malarstwie wybranych epok.
336. Jak jest kreowana postać fantastyczna w literaturze?
337. Różne wizerunki śmierci.Omów na wybranych przykładach literackich.
338. Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze, filmie, malarstwie, muzyce…Omów na wybranych przykładach.
339. Bohaterska śmierć jako motyw literacki, malarski i filmowy- omów jego różne formy i funkcje w wybranych utworach.
340. Motyw śmierci w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
341. Motyw śmierci w literaturze i sztuce. Zinterpretuj różne sposoby przedstawiania motywu śmierci, odwołując się do wybranych dzieł.
342. Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i sztuce
343. Śmierć i przemijanie jako nieustanne problemy ludzkiej egzystencji.Ukaż różne ujęcia motywu w wybranych utworach literackich.
344. Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze, filmie, malarstwie, muzyce…
345. Motyw śmierci w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych utworach.
346. Wizerunek anioła w literaturze i sztuce.Porównaj sposób artystycznego ujęcia anioła, zestawiając odpowiednio teksty kultury
347. Wizerunek anioła w literaturze i innych dziedzinach sztuki. ( na wybranych utworach z różnych epok opisać i porównać funkcje anioła)
348. Anioły i diabły-upostaciowienie dobra i zła.Przedstaw ich wizerunki literackie i plastyczne.
349. Zapowiedź i spełnienie Apokalipsy.Omów funkcje tego motywu w wybranych utworach literackich na przestrzeni wieków.
350. Różnorodne wizje apokalipsy w literaturze i sztuce.Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
351. Obrazy apokalipsy w literaturze XX wieku.Przedstaw różnorodne jego ujęcia i znaczenia na podstawie analizy wybranych utworów
352. Prorocy apokalipsy.Którym autorom można nadać takie miano i dlaczego? Uzasadnij na wybranych przykładach
353. Różne wymiary bezdomności.Omów ten problem, wykorzystując wybrane utwory
354. Różne ujęcia motywu bezdomności w utworach literackich.Przedstaw problem na przykładzie wybranych dzieł.
355. Różne wizerunki postaci biblijnych w literaturze XX wieku.Omów na wybranych przykładach.
356. Bohater dziecięcy w literaturze.Omów jaką rolę pełni dziecko w wybranych tekstach literackich.
357. Doświadczyć obozu i opisać to.Dwa spojrzenia na temat: Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.Omów analizując dzieła pisarzy.
358. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki.Przeanalizuj wybrane dzieła.
359. Chłop-bohater literacki różnych epok.Analiza wybranych przykładów literackich.
360. Portret diabła w różnych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.
361. Porównaj różne ujęcia motywu wesela w literaturze i ich funkcje. Odwołaj się do wybranych utworów literackich.
362. Literackie portrety ludzi zlagrowanych.Przedstaw je, dokonując analizy wybranych utworów okresu wojny i okupacji.
363. Postać hitlerowskiego zbrodniarza w znanych ci utworach wojny i okupacji
364. Plastyka i literatura wobec okrucieństwa wojny. Przeanalizuj zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów
365. Zaprezentuj różne ujęcie motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce na wybranych przykładach.
366. Dziewiętnastowieczny patriotyzm w postawach trzech wybranych bohaterów literackich – a twoje zrozumienie miłości do ojczyzny.Zanalizuj problem na wybranych przykładach
367. Pory roku jako temat literacki i malarski.Omów zagadnienie na przykładzie różnych dzieł.
368. Koncepcja poety i poezji w romantyzmie. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
369. Kreacje Żydów w literaturze polskiej XIX wieku.Rozwiń temat na podstawie dwóch wybranych utworów literackich. Uwzględnij środowiska żydowskie, czas w jakim żyją, ich mentalność itp.
370. Żydzi w literaturze polskiej dwóch wybranych epok literackich.
371. Literackie wizerunki Żydów polskich.Przedstaw portrety, odwołując się do wybranych utworów literatury XIX i XX wieku.
372. Wizerunek Żyda w literaturze i filmie XX wieku.
373. Literackie wizerunki żon.Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych utworów.
374. Zwyczaje i tradycje narodowe w literaturze polskiej.Omów na przykładzie wybranych epok
375. Rozważ związek utworów z epokami, w których powstawały.Omów zagadnienia na podstawie dwu epok literackich.
376. Wpływ kobiet na życie bohaterów literackich.Rozwiń problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
377. Omów na wybranych przykładach literackich sposoby kreowania bohaterów, którzy przeżyli II wojnę światową i próbują odbudować świat wartości.
378. Wizja apokaliptyczne w literaturze, malarstwie i filmie.
379. Odwołując się do wybranych dzieł co najmniej dwóch epok, omów różne sposoby widzenia wsi i chłopów w literaturze.
380. Świat ludowych wierzeń i wartości oraz jego rola w literaturze.Omów na przykładzie wybranych utworów literackich.
381. Różne wizje powstania świata w literaturze. Analiza porównawcza wybranych fragmentów Biblii, mitologii, wybranych kultur, literatury fantasy.
382. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
383. Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i sztukach plastycznych.Przedstaw odwołując się do wybranych przykładów.
384. Wpływ domu i rodzinna kształtowanie się człowieka.Omów na przykładach utworów z różnych epok literackich.
385. Różnorodność obrazów II wojny światowej w literaturze i filmie.Dokonaj analizy porównawczej dzieł.
386. Przedstaw na wybranych przykładach funkcjonowanie motywu rodziny w literaturze polskiej i obcej.
387. Na podstawie wybranych utworów literackich i malarskich zaprezentuj przykłady rodziny, scharakteryzuj i oceń relacje panujące między jej członkami.
388. Rodzice i dzieci- sztafeta czy konflikt pokoleń?Przedstaw i omów literackie obrazy hierarchii rodzinnych.
389. Relacje pomiędzy ojcem a synem.Scharakteryzuj na wybranych przykładach literackich.
390. Bohaterowie przemienieni i zrehabilitowani.Zaprezentuj i scharakteryzuj wybrane postaci literackie.
391. Zaprezentuj różne ujęcia motywu powrotu w literaturze i filmie.
392. Portrety Żydów w literaturze polskiej.Przedstaw i omów sposób przedstawiania postaci, odwołując się do wybranych przykładów.
393. Przedstaw obraz Polaka w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok.
394. Polaków portret własny – czyli ocena społeczeństwa polskiego w literaturze dwóch wybranych epok
395. Analizując wybrane przykłady scharakteryzuj literacki portret Polaka epoki oświecenia.
396. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości
397. Na wybranych przykładach przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny i próbują odbudować świat wartości.
398. Wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów na wybranych przykładach.
399. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej próbują odbudować świat wartości
400. Motyw ojca w literaturze.Przedstaw na wybranych przykładach.
401. Portrety ojców w literaturze.Omów temat, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
402. Nawiązanie do Biblii w prozie i poezji polskiej. Omów zagadnienie odwołując się do przykładów.
403. Motywy maryjne w dawnej i współczesnej liryce polskiej.Przedstaw ich różne ujęcie i funkcje w wybranych wierszach.
404. Omów motyw wygnańca, tułacza w wybranych tekstach literackich.
405. Literackie portrety mężczyzn. Przedstaw na podstawie analizy wybranych utworów.
406. Metamorfoza bohatera i jej znaczenie-Omów na wybranych przykładach literackich.
407. Metamorfoza bohatera. Porównaj sposób ujęcia motywu, analizując wybrane utwory literackie z różnych epok.
408. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze.Omów na wybranych przykładach utworów.
409. Metamorfoza bohatera jako motyw określający osobowość bohaterów.Omów na wybranych przykładach.
410. Relacja matka-dziecko w literaturze polskiej.
411. Literackie portrety matek.Przedstaw sposoby ich kreowania odwołując się do wybranych przykładów.
412. Motyw matki cierpiącej.Zinterpretuj temat analizując wybrane dzieła literackie.
413. Różne sposoby kreowania par małżeńskich w literaturze.Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów z wybranych epok literackich.
414. Motyw Madonny Bolejącej w poezji, malarstwie i rzeźbie.
415. Artystyczne ujęcia tematu macierzyństwa w literaturze i innych dziedzinach sztuk
416. Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i sztukach plastycznych.Przedstaw odwołując się do wybranych przykładów.
417. Kraj lat dziecinnych. Przedstaw różne ujęcia jego obrazu w literaturze.
418. Ukaż tragizm pokolenia Kolumbów na podstawie wybranych świadectw okresu wojennego
419. Jan Kochanowski i Ignacy Krasicki o swoim narodzie-Różne sposoby docierania poetów do świadomości współczesnych Polaków.
420. Omów rolę kobiety upadłej na podstawie wybranych tekstów literackich.
421. Portret kobiety w literaturze.Zinterpretuj i porównaj kreacje bohaterek w literaturze polskiej.
422. Portret kobiety Polki - w literaturze i sztuce
423. Kobieta jako bohater literacki.Omów na wybranych przykładach.
424. Różne wizerunki kobiet w literaturze,Przedstaw zagadnienie sięgając do wybranych utworów różnych epok.
425. Różne wizerunki kobiet w literaturze.Omów analizując utwory celowo dobrane.
426. Przedstaw różne ujęcia motywu kobiety w utworach literatury i sztuki modernizmu.
427. Kobieta-błogosławieństwo, czy przekleństwo mężczyzny?Wpływ kobiet na postępowanie mężczyzn.
428. Literackie portrety kobiety w różnych kręgach kulturowych.
429. Od anioła do famme fatale.Scharakteryzuj kreacje bohaterek w wybranych utworach literackich różnych epok
430. Katastroficzne wizje i obraz zagłady w dziełach filmowych i literackich.
431. Katastrofa spełniona.Przedstaw literackie obrazy upadku świata i człowieka w utworach napisanych po 1939 roku.
432. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Dokonaj analizy wybranych dzieł.
433. Idealiści i marzyciele w polskiej literaturze. Zaprezentuj na podstawie analizy wybranych utworów bohaterów literackich charakteryzujących się taką postawą i omów konsekwencje, jakie ponoszą za wierność swoim ideałom.
434. Holokaust jako temat literacki i filmowy.Omów problem, analizując wybrane dzieła.
435. Holocaust w literaturze.Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
436. Powojenny obraz holocaustu w literaturze fikcyjnej i dokumentalnej.
437. Diabeł, anioł, duch…goście z zaświatów w literaturze.Omów sposób ich prezentacji i funkcję jaką pełnią.
438. Przedstaw motyw diabła w sztuce i literaturze.
439. Odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych przedstaw i porównaj różne portrety diabła.
440. Dom, jego obraz i znaczenie dla człowiek. Scharakteryzuj, analizując celowo wybrane utwory.
441. Odwołując się do wybranych utworów literackich, scharakteryzuj średniowieczny etos rycerski oraz omów jego obecność w literaturze późniejszych epok.
442. Człowiek wobec wojny. Omawiając zagadnienie, odwołaj się do wybranych utworów literackich
443. Motyw „exegi monumentum” w twórczości Horacego jako źródło inspiracji w literaturze polskiej różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów poetyckich.
444. Miłość w krzywym zwierciadle na podstawie utworów z drugiej połowy XX wieku.
445. Nietolerancja jako temat literacki. Omów zagadnienie analizując wybrane przykłady.
446. Miłość jako żywioł budujący lub niszczący w życiu wybranych bohaterów literackich.
447. Przedstaw problem tolerancji ukazany w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku
448. Problem tolerancji uniwersalnym tematem dzieł literackich. Rozwiń zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
449. Modele życia ludzkiego w twórczości pisarzy średniowiecza i renesansu. Odwołaj się do wybranych utworów.
450. Motyw domu i rodziny na kształtowanie się postawy moralnej bohaterów literackich.
451. Na wybranych przykładach omów motyw zbrodni w literaturze XIX i XX wieku
452. Motywy oniryczne i ich wpływ na bohaterów literackich. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.
453. Realizm i symbolizm w literaturze i sztuce.
454. Różne sposoby ukazywania miłości w literaturze. Omów na wybranych przykładach
455. Wątki osobiste w liryce Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
456. Wizerunek własny poety wpisany w jego utwory. Przedstaw zagadnienie analizując wybrane utwory z 3 różnych epok.
457. Odwołując się do wybranych przykładów przedstaw doświadczenie człowieka poddanego systemom totalitarnym.
458. Motyw tułacz, wygnaniec, sierota…Scharakteryzuj motyw bezdomności w wybranych utworach literackich.
459. Bunt jako możliwość spełnienia. Bunt jako źródło goryczy i zawodu. Przedstaw konsekwencje buntu w życiu wybranych bohaterów romantycznych.
460. Degradujący wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów na przykładach XX wieku.
461. W jaki sposób przejawia się duchowość świętego Franciszka z Asyżu w literaturze w literaturze XIX i XX wieku?
462. Zinterpretuj na wybranych przykładach symbolikę mogił i grobów obecną w literaturze.
463. Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje motywów zaczerpniętych z mitologii w wybranych tekstach literatury polskiej.
464. Kariera i ambicja a moralność. Zbadaj te relacje analizując postawy, decyzje i ich konsekwencje na wybranych przykładach postępowania bohaterów literackich i filmowych.
465. Odwołując się do wybranych dzieł Aleksandra Fredry i Stanisława Mrożka, porównaj rodzaj komizmu stosowany przez obu twórców.
466. Twórczość Ignacego Krasickiego odzwierciedleniem literackich i kulturowych ideałów oświecenia na przykładach wybranych utworów.
467. Małżeństwa literackie. Scharakteryzuj pary małżeńskie na wybranych przykładach.
468. Sposób kreowania Matki Boskiej w literaturze i sztuce polskiej. Rozwiń problem na wybranych przykładach.
469. Miłość i zdrada. Omów w jaki sposób był przedstawiony problem w literaturze na przełomie epok.
470. Miłość jako uczucie ponadczasowe. Przeanalizuj sposoby jej ukazania w literaturze różnych epok.
471. Odwołując się do wybranych utworów z różnych epok, prześledź sposób przedstawiania w literaturze momentu śmierci bohaterów.
472. Motyw sądu ostatecznego. Analiza porównawcza na wybranych przykładach w literaturze i sztuce
473. Motywy franciszkańskie i ich funkcje w literaturze różnych epok
474. Człowiek uwikłany w nałóg. Omów zagadnienia analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.
475. Parodystyczne sposoby ujmowania rzeczywistości. Omów zagadnienie analizując wybrane przykłady z literatury współczesnej i filmu.
476. Obrona wartości a przemoc – oceń postawy bohaterów utworów o tematyce obozowej. Omów na wybranych przykładach.
477. Więzień jako bohater literacki i filmowy .Omów sposoby prezentacji bohaterów typ postawy i świat przeżyć wewnętrznych wybranych postaci z literatury rożnych epok i filmu
478. Przedstaw różne ujęcia motywu żony w wybranych utworach literackich.
479. Człowiek nauki, geniusz , wynalazca, odkrywca.Na wybranych przykładach przedstaw funkcjonowanie tego motywu w utworach i sztuce.
480. Kochać i być kochanym to szczęście i cierpienie- omów temat w oparciu o wybrane utwory literackie.
481. Przedstaw różne sposoby nawiązywania do twórczości Jana Kochanowskiego. Odwołaj się do wybranych przykładów literackich.
482. Zaprezentuj i oceń wpływ literatury i filmu na kształtowanie wzorców osobowych współczesnej młodzieży.
483. Związek między życiem a twórczością Bolesława Prusa.
484. Omów funkcjonowanie tradycji biblijnej i mitologicznej w wybranych utworach Zbigniewa Herberta.
485. Miłość jako temat literatury XVI i XVII wiek. Przedstaw ujawniające się w utworach podobieństwa i różnice w prezentacji tego samego tematu.
486. Motyw miłości w literaturze polskiej i angielskiej okresu odrodzenia i romantyzmu. Dokonaj porównania odwołując się do wybranych dzieł.
487. Zaprezentuj na wybranych przykładach różnorodne przykłady nauczycieli w dziele literackim i filmowym, wskazując na funkcję tych wizerunków.
488. Neologizmy językowe i ich funkcje. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów literackich.
489. Śladami podróży Adama Mickiewicza. Ukaż wpływ biografii na twórczość poety
490. Bohater romantyczny a bohater pozytywistyczny. Porównaj, odwołując się do wybranych tekstów.
491.
pomocwpisaniu0
Gosc
 
Posty: 2
Rejestracja: 14 lis 2010, o 10:55

Re: Sprzedam gotowe prezentacje maturalne

Postautor: madeline84 » 16 wrz 2011, o 21:41

Sprzedam pracę maturalną!
Temat :Kobieta- błogosławieństwo czy przekleństwo mężczyzny? Przedstaw wpływ kobiet na postępowanie mężczyzn, odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych.

Wykorzystane przeze mnie dzieła literackie to : Zbrodnia i kara, Cudzoziemka, Kamizelka oraz Makbet. Wybrane dzieła filmowe to: Krótki film o miłości w reż. K. Kieślowskiego oraz Piękny umysł w reż.R. Howard`a.

Praca napisana samodzielnie, sprawdzona przez 2 polonistki! Uzyskałam za nią 20 punktów czyli 100% ! Do pracy dołączam bibliografię, plan ramowy oraz przykładowe pytania.

Cena: 50zł.

Zainteresowanych proszę o kontakt: truskawka84@op.pl
madeline84
Gosc
 
Posty: 1
Rejestracja: 16 wrz 2011, o 21:38

Re: Sprzedam gotowe prezentacje maturalne

Postautor: katarzynatog » 13 lut 2012, o 20:00

hej! mam super prezentację maturalną z ramowym planem preznetacji (konspektem) oraz bibliografią, pisaną przez jednego z pierwszych i najlepszych egzaminatorów maturalnych w moim mieście. Temat: "Motyw snu i jego funkcje. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie." Jeśli jesteś zainteresowany/a kupnem pisz na katarzynatog@wp.pl
Prezentacja z 2011r. Cena do uzgodnienia ;) W tej prezentacji zostały wykorzystane teksty (przemyślane, z każdej epoki):
1) Sen faraona z Biblii
2) Mit o Edypie
3) Tren XIX i fraszka „Do Snu” Kochanowskiego
4) Makbet
5) Zbrodnia i Kara
6) Sklepy Cynamonowe Schulz’a
SZCZERZE POLECAM !!!
katarzynatog@wp.pl
katarzynatog
Gosc
 
Posty: 9
Rejestracja: 13 lut 2012, o 19:57

Re: Sprzedam gotowe prezentacje maturalne

Postautor: katarzynatog » 13 lut 2012, o 20:04

hej! mam super prezentację maturalną z ramowym planem preznetacji (konspektem) oraz bibliografią, pisaną przez jednego z pierwszych i najlepszych egzaminatorów maturalnych w moim mieście. Temat: "Motyw snu i jego funkcje. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie." Jeśli jesteś zainteresowany/a kupnem pisz na katarzynatog@wp.pl
Prezentacja z 2011r. Cena do uzgodnienia ;) W tej prezentacji zostały wykorzystane teksty (przemyślane, z każdej epoki):
1) Sen faraona z Biblii
2) Mit o Edypie
3) Tren XIX i fraszka „Do Snu” Kochanowskiego
4) Makbet
5) Zbrodnia i Kara
6) Sklepy Cynamonowe Schulz’a
SZCZERZE POLECAM !!!
katarzynatog@wp.pl
katarzynatog
Gosc
 
Posty: 9
Rejestracja: 13 lut 2012, o 19:57

prezentacja maturalna. motyw snu i jego funkcje. sprzedam

Postautor: katarzynatog » 11 mar 2012, o 02:21

Hej! mam super prezentację maturalną z cytatami, ramowym planem prezentacji (konspektem) oraz bibliografią, pisaną przez jednego z pierwszych i najlepszych egzaminatorów w moim mieście. Temat: „MOTYW SNU I JEGO FUNKCJE. PRZEDSTAW ZAGADNIENIE, ANALIZUJĄC WYBRANE DZIEŁA LITERACKIE.” Jeśli jesteś zainteresowany/a kupnem pisz na katarzynatog@wp.pl W tej prezentacji zostały wykorzystane teksty (przemyślne, z każdej epoki):
1) Sen faraona z Biblii
2) Mit o Edypie
3) Tren XIX i fraszka „Do Snu” Kochanowskiego
4) Makbet
5) Zbrodnia i Kara
6) Sklepy Cynamonowe Schulz’a
SZCZERZE POLECAM !!!
Cena standardowo 50zł – nigdzie nie dostaniesz w tej cenie dobrej, przemyślanej i kompletnej pracy.
Prezentacja z 2011r.
katarzynatog@wp.pl
katarzynatog
Gosc
 
Posty: 9
Rejestracja: 13 lut 2012, o 19:57

Różne sposoby prezentacji postaci kobiet w kulturze

Postautor: qwe111222333 » 20 mar 2012, o 12:28

Kobieta od zawsze była natchnieniem dla poetów i pisarzy, muzą dla artystów
i niedoścignionym ideałem piękna, dla którego ginęło tysiące mężczyzn, gotowych poświęcić wszystko, aby tylko być z tą jedyną, ukochaną. Niejednoznacznie portretowana – czasami jako subtelna kokietka, innym razem jako wzorowa żona i matka albo kobieta zdolna do morderstwa, pomagająca mężczyznom lub niwecząca ich plany.
O tym, jak różnie może być postrzegana kobieta może świadczyć choćby fragment wiersza Juliana Tuwima pt. „Ewa”:
A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał,
Jest więc odtąd na wieki i grzeszna i święta,
Zdradliwa i wierna, i dobra i zła,
I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza...
I anioł i demon, i upiór i cud,
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna.
Początek i koniec... [Cytat 1]
Przykładem pierwszej kobiety i matki równocześnie kusicielki była biblijna Ewa. Stworzona z żebra Adama, dzieliła z nim radosne chwile w raju. Niestety za namową szatana, spróbowała zakazanego owocu namawiając do zjedzenie również Adama, sprowadzając na siebie i niego gniew Boży. Doprowadziła do tego, że „pierwsi rodzice” zostali wypędzeni
z Edenu. Cechami, które zgubiły pierwszą kobietę była nieufność wobec Boga, ciekawość
i dociekliwość, a także chęć bycia kimś lepszym i za to Bóg ukarał Ewę: „Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą”. [Cytat 2] Moim zdaniem paradoksalnie kara ta okazała się również najpiękniejszym darem – zdolnością noszenia w sobie nowego życia, wydania na świat i otoczeniu matczyną miłością.
Podobnie jak w Biblii, w mitach starożytnych Greków i Rzymian, kobieta stworzona została przez boga, Zeusa i na podobieństwo boginek. Pomocnice Zeusa sprawiły, że Pandora stała się kusząco piękna a Hermes – podstępna i zdradliwa. Zeus zesłał Pandorę na ziemię, do ludzi razem z wieloma nieszczęściami, chorobami, epidemiami, i innymi „darami od bogów”, których celem było utrapienie śmiertelników. Kobieta w mitologii sprowadziła na ludzkość nieszczęścia, była podstępna i zdradliwa ale nie tylko … w starożytnej literaturze znajdujemy wiele boginek, a także śmiertelniczek: Atenę, Afrodytę, Artemidę, Helenę, Bryzeidę, a także znaną z „Odysei” Homera Penelopę. Homer przedstawił Penelopę jako kobietę godną podziwu, wytrwałą, kierującą się uczuciem, wierną, kochającą żonę. Kobieta ta udowodniła, że miłość może pokonać wszystkie przeciwności. To właśnie głębokie i prawdziwe uczucie do męża nie pozwoliło jej zwątpić w jego szczęśliwy powrót.
Z drugiej strony karykaturalną żonę i matkę przedstawiła Gabriela Zapolska w komedii pt. „Moralność pani Dulskiej”. Pani Dulska miała dwa oblicza: jedno prezentowała światu, drugie odsłaniała tylko wobec domowników. Przywdziewała ona pozę kobiety szacownej, pobożnej i uczciwej. Była wzorową i troskliwą matką, dbającą o moralność rodziny. Drugie oblicze pani Dulskiej było skrzętnie ukrywane przed światem. Pod maską moralności kryła się osoba zakłamana i nieuczciwa. Kierowała się w życiu zasadą, że można złamać normę moralną, byle by nic nie wyszło na jaw: „Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział”. [Cytat 3] Pani Dulska przymykała oko na romans syna ze służącą, aby więcej przebywał w domu. Gdy kochanka zaszła w ciążę, Aniela wypłaciła jej tysiąc koron, aby uniknąć skandalu a nieprzewidzianym wydatkiem obarczyła lokatorów.
W literaturze popularny był również motyw przedstawiania płci pięknej jako kochanki. Izolda tytułowa bohaterka romansu pt. „Dzieje Tristiana i Izoldy” była kobietą dumną, hardą i nieustępliwą, jednocześnie jednak wrażliwą, inteligentną i rozsądną. Jasnowłosa posiadała cudowną umiejętność opatrywania ran i leczenia chorych - to ona uzdrowiła ugodzonego zatrutą strzałą Tristana. Również to ona po wspólnym, przypadkowym wypiciu napoju miłosnego, zakochała się w młodzieńcu. Niestety ich miłość była zdradą wobec króla Marka, który miał z nią wypić napój. Izolda zdradzała go jako jego przyszła żona, a Tristan jako jego lennik i ukochany siostrzeniec. Siła napoju była jednak tak ogromna, że nie potrafili oni oprzeć się namiętności i uczuciu. Izolda wykorzystywała cały swój spryt, by po ślubie potajemnie spotykać się z ukochanym. Kiedy król Marek nakrył ją z Tristanem i skazał na śmierć chciała oddać za niego życie. „Ponieść śmierć, miły mój, byłeś ty ocalał. Ha, byłaby to wielka radość!”. [Cytat 4] Po namowach kochanka wróciła jednak do męża, nigdy o nim nie zapominając, co więcej oddając duszę umarła z boleści przy Tristianie. Kochankowie pochowani w dwóch oddzielnych grobach po śmierci połączyli się głogiem, który wyrósł z grobu Tristana. Ten głóg był symbolem nierozerwalnej więzi i silnej miłości, której nic nie było w stanie zniszczyć nawet śmierć.
Tak jak wspomniałem we wstępie kobieta w literaturze była nie tylko przedstawiana jako matka, żona i kochanka. Była także osobą zdolną do popełnienia morderstwa, okrutną
i wyrachowaną. Przykładem takiego postrzegania płci pięknej może być Lady Makbet ze sztuki Williama Szekspira prosząca złe duchy o pomoc: „Przybądźcie, o wy duchy, żywiciele zabójczych myśli, z płci mej mię wyzujcie i napełnijcie mię od stóp do głowy nieubłaganym okrucieństwem!” [Cytat 5] Lady Makbet miała jasno wyznaczony cel – uczynienie swego męża królem Szkocji i dążyła do niego bez względu na konsekwencje. Bohaterka podsycała w Makbecie ambicję i żądzę, wykorzystywała jego miłość, aby namówić go do morderstwa. Lady Makbet – odrzucała wszelkie skrupuły, moralne dylematy i rozterki, zabijała w sobie wrażliwość i kobiecość. Była typem kobiety fatalnej – Femme fatale (czyt. fan fatal), przynoszącej mężczyźnie porażkę i zgubę. Jej wizerunek wydawał się być pozbawiony cech ludzkich. Kontrastowała z nim jednak jej wielka autentyczna miłość do męża, która skończyła się obłędem i samobójstwem królowej.
Historie kobiet silnych, niebojących się podejmować trudnych decyzji były przedstawiane nie tylko w literaturze, ale również znalazły swoje odzwierciedlenie w filmie. Przykładem niezwykłej historii malarki o wielkich ambicjach artystycznych, pragnącej zrobić karierę była „Frida” w reżyserii Julie Taymor. Wbrew rodzinie i modelowi kulturowemu zdecydowała się być artystką i żyć według własnych zasad. Frida była kobietą o bardzo silnym charakterze, świadomie zgadzającą się na wiele rzeczy, które nie były ogólnie przyjmowane w życiu typowej kobiety. Poza tym wykazywały wielką siłę w walce z ciężka chorobą, niejednokrotnie pewnie manifestując swój upór i męstwo.

Obraz kobiety silnej przedstawiany był również w malarstwie - "Wolność wiodąca lud na barykady" - Eugene Delacroix. Kobieta dominująca nad całością kompozycji, uosabiała wolność. Stała się międzynarodowym symbolem autonomii i solidarności społecznej.
[Obraz 1: Eugene Delacroix - Wolność wiodąca lud na barykady]
Do historii przeszedł także charakterystyczny sposób przedstawiania wizerunku kobiety przez Piotra Pawła Rubensa. Jego rubensowskie kształty podkreślały kobiecą cielesność, płodność oraz rozkosz, do której miała być przeznaczona. [Obraz 2: Piotr Paweł Rubens - Trzy gracje] Barokowy obraz polemizował ze średniowiecznym i renesansowym ukazywaniem ideału piękna kobiety jako szczupłej, ślicznej jasnowłosej istoty.

Nie tylko Rubens gustował w pięknych niewiastach również Leondardo Da Vinci na płótnie Mona Lisa przedstawił tajemniczą, zjawiskową kobietę. Florencka patrycjuszka, przedstawiona na obrazie fascynowała i dalej fascynuje wieloznacznie interpretowanym tajemniczym uśmiechem. To właśnie wyraz jej twarzy decydował o uniwersalności owego dzieła. Ta niejednoznaczność pozwalała każdemu na swoją własną interpretację - każda osoba mogła w nim odnaleźć jakieś bliskie jej odczucie. Mogło to być uczucie zadowolenia, dumy, cnotliwości, boskości a nawet zniechęcenia. O które to jednak tak naprawdę uczucie chodziło pozostaje zagadka po wsze czasy. [Obraz 3: Leondardo Da Vinci - Mona Lisa]
Poza literaturą, filmem, malarstwem liczne utwory o kobietach również bez trudu odnajdujemy w muzyce.
Bogusław Mec w piosence „Jej portret” śpiewał, że trudno jest poznać prawdę
o kobiecie, gdyż nawet ona sama jej nie zna.

„Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt
Bo tego nie wiesz nawet sama Ty” [Cytat 6]
Podsumowując niemal każda epoka wytworzyła swój własny wizerunek i sposób kreowania kobiety. Opinia, pogląd i postać płci pięknej zmieniała się wraz z upływem czasu. Dzięki temu dziś z perspektywy setek lat, możemy dokonać retrospekcji znaczenia, wpływu
i funkcji niewiast w danej epoce poznając stereotypy, zwyczaje i obyczaje danego okresu.
Również a może przede wszystkim, dzięki nieuchwytności swego charakteru kobieta od tysięcy lat inspiruje i daje natchnienie twórcom, dlatego jest tak różnie portretowana.

Cytaty
[Cytat 1]
A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał,
Jest więc odtąd na wieki i grzeszna i święta,
Zdradliwa i wierna, i dobra i zła,
I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza...
I anioł i demon, i upiór i cud,
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna.
Początek i koniec...

[Cytat 2]
„Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą”.

[Cytat 3]
„Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział”.

[Cytat 4]
„Ponieść śmierć, miły mój, byłeś ty ocalał. Ha, byłaby to wielka radość!”.

[Cytat 5]
„Przybądźcie, o wy duchy, żywiciele zabójczych myśli, z płci mej mię wyzujcie i napełnijcie mię od stóp do głowy nieubłaganym okrucieństwem!”

[Cytat 6]
„Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt
Bo tego nie wiesz nawet sama Ty”
qwe111222333
Gosc
 
Posty: 1
Rejestracja: 20 mar 2012, o 12:26

Re: Sprzedam gotowe prezentacje maturalne

Postautor: theone » 14 kwie 2012, o 12:59

Warto
theone
Gosc
 
Posty: 28
Rejestracja: 16 sty 2012, o 18:59

Re: Sprzedam gotowe prezentacje maturalne

Postautor: prezentacja1 » 1 mar 2013, o 15:42

Gotowe prace maturalne z języka polskiego.
Wszystkie posiadają bibliografię, ramowy plan wypowiedzi i prezentację, koszt to 45zł.

Napiszemy też pracę od nowa, cena ok 100zł

KONTAKT:
prezentacjamaturalna1@o2.pl
www.prezentacjamaturalna1.republika.pl

LISTA PRAC:

1 Analiza filmowa i jej literacki pierwowzór. Omów zagadnienie porównując wybraną powieść i jej ekranizację
2 Analizując teksty wybranych piosenek oraz trafność użytych środków wyrazu, scharakteryzuj przesłanie oraz oceń wartość artystyczne +PPT
3 Analizując wybrane teksty, omów wpływ popełnionej zbrodni na życie wybranych postaci literackich i ich bliskich
4 Analizując wybrane utwory literackie przedstaw różne ujęcia tematu emigracji w literaturze polskiej XIX i XX wieku
5 Ars moriendi i danse macabre. Omów funkcjonowanie tych motywów w literaturze i malarstwie średniowiecza
6 Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów zagadnienia w oparciu o wybrane przykłady minionych epok.
7 Barokowe rozumienie piękna w sztuce i poezji
8 Bezbronność, tchórzostwo, męstwo. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw swoje rozważania na temat postaw…
9 Bohater chłopski w literaturze polskiej. Przedstaw jego kreacje w wybranych utworach z różnych epok
10 Bohater dotknięty szaleństwem w literaturze. Przedstaw i scharakteryzuj wybrane sylwetki
11 Córki bohaterki literatury pięknej. co je łączy, a co je dzieli Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych przykładów
12 Czary i czarownice w tekstach różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
13 Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach - ustosunkuj się do stwierdzenia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, przywołując utwory
14 Człowiek wobec natury i cywilizacji w XIX i XX wieku
15 Człowiek zbuntowany w literaturze. Zaprezentuj temat na wybranych tekstach literackich różnych epok
16 Czy cywilizacja zmusza człowieka do bycia hipokrytą. Rozwiń temat w odwołaniu do znanych Ci koncepcji filozoficznych
17 Czy nieszczęśliwa miłość ma wpływ na człowieka. Omów zgodnie analizując wybrane przykłady
18 Dokonaj analizę języka piosenek jednego z zespołów współczesnych i oceń zasadność doboru środków wyrazu
19 Dom i rodzina jako wartości - motyw powracający w literaturze różnych epok. Przedstaw i omów zagadnienie w odniesieniu
20 Doświadczenie Holocaustu - świadectwa pisarskie z obu stron muru. Przedstaw na wybranych przykładach
21 Duchowny, jako twórca literacki
22 Duchy, sny, zjawy-określ jaką rolę pełnią one w wybranych przez ciebie utworach literackich.
23 Echa polskich powstań narodowych w literaturze. Omów sposoby przedstawienia tego zjawiska na wybranych przykładach
24 Fantastyka i realizm jako dwie metody opisywania świata. Oceń ich trafność na podstawie wybranych utworów literackich
25 Fascynujące portrety kobiet. Omów na wybranych przykładach literatury pięknej
26 Fatum w literaturze i filmie. Omów jego funkcję na przykładach wybranych dzieł +PPT
27 Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje tekstów literackich. Omów zagadnienie dokonując analizy wybranych utworów.
28 Frazeologia dziennikarzy sportowych. Omów na przykładach.
29 Funkcjonowanie etosu rycerza i rycerskiej walki w literaturze. Omów, analizując wybrane przykłady
30 Funkcjonowanie mitów w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
31 Holocaust w literaturze. Przedstaw obraz eksterminacji narodu żydowskiego w wybranych utworach
32 Holocaust z punktu widzenia kata i ofiary. Omów problem na wybranych utworach
33 Holokaust w różnych tekstach kultury. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł sztuki
34 Inny, obcy jako bohater literacki. Na wybranych przykładach omów sposób podejmowania problemu wyobcowania +PPT
35 Jak się rodzą zbrodniarze Na podstawie wybranych lektur wskaż, że literatura jest źródłem wiedzy o wpływie różnych czynników na degenerację jednostki
36 Język a etyka. Omów to zjawisko, analizując przykłady literackie (uwzględniając teksty piosenek, reklamy, język propagandy politycznej) +PPT
37 Język dziennikarzy i komentatorów sportowych. Omów na wybranych przykładach.
38 Język i stylistyka tekstów piosenek Twojego ulubionego artysty lub zespołu. Omów temat, analizując wybrane przez siebie teksty
39 Język Internetu. Scharakteryzuj i oceń, dokonując analizy zgromadzonego materiału językowego
40 Język komiksów i jego rola w kreowaniu obrazu świata przedstawionego w komiksie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
41 Język polityków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach wypowiedzi prasowych, radiowych, telewizyjnych... +PPT
42 Joseph Conrad o honorze. Omów motyw honoru, analizując celowo dobrane lektury pisarza.
43 Kanony kobiecego piękna. Przedstaw zmiany zachodzące na przestrzeni wieków. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury pochodzących…
44 Kanony piękna w różnych epokach. Omów, odwołując się do wybranych przykładów literackich
45 Kobieta buntowniczka, feministka, emancypantka... Zanalizuj jej obraz w wybranych utworach literackich.
46 Kobieta XIX wieku. Scharakteryzuj wybrane postacie kobiece w wybranych dziełach literatury i sztuk
47 Koncepcja bohatera tragicznego w różnych epokach literackich. Omów na podstawie wybranych przykładów.
48 Konflikt rozumu i serca. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich
49 Konflikty rodzinne w wybranych dramatach. Rozwiń temat na wybranych przykładach literackich
50 Krzysztof Kamil Baczyński- żołnierz, poeta, czasu kurz.. Zaprezentuj dorobek artystyczny poety, zawracając uwagę na nurt katastroficzny
51 Kultura masowa a kultura elitarna. Przedstaw tę opozycję na podstawie analizy wybranych przykładów z literatury i sztuki
52 Literacki motyw cierpienia. Przedstaw jego funkcjonowanie w wybranych utworach XIX wieku
53 Literackie obrazy matek. Omów temat, odwołując się do wybranej literatury polskiej i obcej
54 Literatura a film. Jak powieść koresponduje z filmem. Omów zagadnienie, odwołując się do dowolnych dzieł
55 Literatura dwudziestolecia na ekranie. Omów dwie wybrane adaptacje filmowe, porównaj wizje filmowe i pierwowzór literacki.1
56 Literatura dwudziestolecia na ekranie. Omów dwie wybrane adaptacje filmowe, porównaj wizje filmowe i pierwowzór literacki.2
57 Literatura fantastyczna i jej filmowa adaptacja. Omów wybraną powieść i jej ekranizacje dokonując oceny filmu
58 Literatura i film świadectwem upamiętnienia wydarzeń historycznych. Omów na wybranych przykładach
59 LITERATURA WOBEC OŚWIĘCIMIA. PRZEDSTAW ODWOŁUJĄC SIĘ DO WYBRANYCH UTWORÓW LITERACKICH JAK LITERATURA UKAZUJE DOŚWIADCZENIA OBOZÓW +PPT
60 Macierzyństwo jako motyw literacki Omów na wybranych przykładach.
61 Miasto synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia i degradacji Omów zagadnienie interpretując wybrane utwory literackie
62 Między filosemityzmem a antysemityzmem. Przedstaw problem, odwołując się do literatury i publicystyki wybranych epok
63 Miłość i odrzucenie w wybranych utworach literackich. Omów motyw analizując wybrane przykłady z różnych epok
64 Młodość, jako temat i jako problem w literaturze XIX i XX wieku. Interpretacja wybranych utworów literackich
65 Motyw kłótni kochanków w literaturze
66 Motyw miłości i śmierci w literaturze różnych epok. Dokonując analizy celowo wybranych utworów przedstaw funkcję tego motywu
67 Motyw miłości i śmierci w literaturze różnych epok. Dokonując analizy celowo wybranych utworów przedstaw funkcję tego motywu2
68 Motyw samobójstwa w literaturze. Omów jego funkcje w utworach różnych epok.
69 Motyw strachu w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach
70 Motyw tańca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach + PPT
71 MOTYW WINY I KARY W UTWORACH LITERACKICH RÓŻNYCH EPOK. PRZEANALIZUJ KILKA PRZYKŁADÓW I DOKONAJ PORÓWNANIA.
72 Motyw zjaw w utworach Shakespeara romantyzmu i neoromantyzmu
73 Motywy biblijne w literaturze. Omów na dowolnie wybranych przykładach
74 Motywy fantastyczne w literaturze. Przedstaw 3 różne ujęcia tego tematu
75 Motywy wędrówki w literaturze. Przedstaw jego najciekawsze na podstawie literatury dowolnych epok.
76 Na podstawie wybranych utworów literackich dokonaj charakterystyki porównawczej różnych typów bohatera romantycznego
77 Na podstawie wybranych utworów literackich wykaż, że postawy Prometeusza, Syzyfa i Ikara są archetypami postaw określonych bohaterów
78 Narodowe tradycje i zwyczaje uwiecznione w literaturze. Zaprezentuj temat analizując Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i Chłopów
79 Obłęd i szaleństwo jako element osobowości postaci literackich. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów
80 Obraz Boga w wierszach poetów różnych epok. Dokonaj interpretacji tego motywu na podstawie wybranych utworów
81 Obraz polskiej wsi w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj, analizując wybrane dzieła z różnych epok
82 Obraz wsi w literaturze staropolskiej. Wybierz stosowne teksty, przeanalizuj i porównaj.
83 Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw na przykładach wybranych utworów
84 Obraz życia w niemieckich obozach. Odwołując sie do wybranych utworów z literatury polskiej omów zagadnienie
85 Obrazy domu rodzinnego przedstaw je i porównaj.
86 Od Krasickiego do Szymborskiej. Omów funkcję ironii w literaturze na wybranych przykładach dzieł
87 Odwołując się do wybranych utworów literatury romantyzmu i pozytywizmu, omów przyczyny i skutki konfliktów rodzinnych w życiu
88 Omów funkcje języka reklamy. Wskaż środki językowe (wyrazy, formy gramatyczne, typy zdań) charakterystyczne dla tego przekazu
89 Omów funkcjonowanie motywu wędrówki w wybranych utworach literackich
90 Omów kreację władcy, odwołując się do wybranych tekstów literackich, malarskich, filmowych
91 Omów podobieństwa i różnice między sowieckimi i nazistowskimi obozami koncentracyjnymi
92 Omów sposoby ukazywania problemu narkomanii w wybranych tekstach kultury
93 Omów wpływ reklamy na współczesnego człowieka, zwracając na jej manipulacyjny charakter. Zwróć uwagę na środki językowe i kreowany w reklamach świat
94 Omów zjawisko nowomowy wykorzystując Rok 1984 George'a Orwella oraz wybrane teksty publicystyczne
95 Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne sposoby realizacji tego motywu, odwołując się do wybranych utworów
96 Pełnię świata mogą oddać paradoksy. Uzasadnij tę tezę analizując wybrane wiersze Jana Twardowskiego
97 Perswazja jako technika oddziaływania na odbiorcę. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów
98 Piękno ojczyzny ukazane w twórczości wybranych poetów. Rozwiń temat, przywołując przykłady z różnych epok
99 Poetyckie wyznania kobiet. Omów na wybranych przykładach. Wskaż cechy liryki tworzonej przez kobiety
100 Pojedynek jako motyw literacki. Omów problem, analizując wybrane utwory literatury dawnej i współczesnej
101 Polska fantastyka - literatura czy rozrywka dla mas. Odwołując się do wyznaczników gatunku, scharakteryzuj temat na wybranych
102 Polski dwór w literaturze i sztuce. Omów zagadnienia na podstawie wybranych tekstów kultury
103 Porównaj rolę kobiety w Biblii i mitologii. Zanalizuj problem na wybranych przykładach
104 Portret Ślązaków i Śląska. Przedstaw temat w oparciu o wybrane teksty literackie i filmy (np. K. Kutza)
105 Portrety Żydów w literaturze XIX wieku. Przedstaw i zinterpretuj sposób prezentowania postaci, odwołując się do wybranych przykładów
106 Postać diabła w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
107 Postawy Polaków wobec holocaustu. Omów na podstawie wybranych utworów
108 Poszukując wzorców, przedstaw bohaterów, którzy są najbliżsi twoim ideałom. Omów zagadnienie w odniesieniu ...
109 Powiedz mi, jak mnie kochasz... Omów sposoby wyrażania miłości w liryce kilku wybranych przez ciebie poetów
110 Powroty do czasu i miejsc dzieciństwa. Przedstaw różnorodne ujęcie tego motywu w literaturze polskiej.
111 Praca jako motyw przewodni w dziełach literackich różnych epok- analiza różnych realizacji tego motywu w wybranych utworach
112 Problem adaptacji filmowej. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem, oceń adaptacje
113 Problematyka holocaustu w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
114 Prometeusz Ikar Syzyf jako symbole określonych postaw ludzkich . Przedstaw ich realizację w literaturze i innych dziedzinach sztuki różnych epok.
115 Prowincja w literaturze i malarstwie lub filmie. Omów sposób ukazania motywu i jego funkcje, analizując wybrane dzieła
116 Proza kobieca, poezja kobieca - czy można wyróżnić takie kategorie literackie. Odpowiedz, analizując wybrane utwory napisane
117 Próby ocalenia człowieczeństwa w obliczu zagrożenia. Zaprezentuj różne ujęcia tego problemu
118 Przeanalizuj różne ujęcia anioła w literaturze i w innych dziedzinach sztuki
119 Przedstaw funkcję motywu wędrówki w oparciu na wybrane fragmenty literacki
120 Przedstaw i omów cechy języka piosenek rockowych wybranego zespołu ostatniej dekady -Coma
121 Przedstaw i omów funkcjonowanie motywu śmierci w wybranych utworach literackich
122 Przedstaw i omów najpopularniejsze błędy językowe popełniane przez Polaków.
123 Przedstaw i porównaj wizję Boga, człowieka i świata w twórczości Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
124 Przedstaw problem ludzkiego cierpienia w literaturze antycznej
125 Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej
126 Przedstaw różne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i malarstwie, analizując wybrane przykłady
127 Przedstaw temat fascynacji codziennością i zwyczajnością w twórczości wybranych (3-4) pisarzy
128 Przedstaw wizerunki śmierci. Porównaj różnorodne ujęcia tego motywu w literaturze i malarstwie różnych epok
129 Przezwiska w żargonie uczniowskim. Dokonaj analizy słowotwórczej i etymologicznej zgromadzonego materiału
130 Przyczyny niepowodzeń w życiu bohaterów-przedstaw w oparciu o wybrane utwory literackie
131 Przyjaźń i jej rola w życiu człowieka. omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich
132 Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka. Określ jej źródła i konsekwencje, analizując wybrane utwory literackie
133 Relacje rodziców z dziećmi. Omów sposób prezentowania zagadnienia na przestrzeni epok
134 Rola inspiracji mitologicznych w literaturze, filmie i multimedialnych grach komputerowych. Rozważ problem przywołując wybrane przykłady
135 Rola pracy w życiu człowieka. Zanalizuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok +PPT
136 Różne modele patriotyzmu. Przedstaw bohaterów literackich realizujących owe wzory
137 Różne oblicza samotności i portrety literackich samotników. Scharakteryzuj zagadnienie odwołując się do wybranych utworów
138 Różne oblicza Stwórcy w literaturze i malarstwie wybranej epoki (np. romantyzmu). Zanalizuj wybrane teksty kultury, wykaż między
139 Różne obrazy miasta w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej
140 Różne portrety lekarzy w literaturze. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów literackich różnych epok
141 Różne sposoby kreowania wizerunków władców w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów
142 Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej. Omów zagadnienie, wykorzystując literaturę faktu oraz inne teksty kultury (malarst 2
143 Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej. Omów zagadnienie, wykorzystując literaturę faktu oraz inne teksty kultury (malarst
144 Różne sposoby postrzegania świata przez dziecko. Przedstaw specyfikę problemu na postawie wybranych utworów
145 Różne sposoby ujęcia wsi w literaturze. Przeanalizuj i porównaj, odwołując się do utworów z różnych epok.
146 Różnorodne oblicza zniewolenia. Omów temat analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej XX wieku
147 Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego. Przedstaw temat, odwołując się do dowolnie wybranych przykładów literackich
148 Scharakteryzuj i oceń obraz szlachty polskiej przedstawiony w Trylogii Henryka Sienkiewicza
149 Scharakteryzuj najciekawsze portrety psychologiczne kobiet w literaturze polskiej i obcej +PPT
150 Scharakteryzuj świat mieszczan z wybranych utworów literackich
151 Sen, halucynacja, wizja
152 Słynne małżeństwa bohaterów literackich. Zanalizuj temat na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej
153 Słynne pary w literaturze polskiej i światowej. Przedstaw i porównaj sposoby prezentacji tematu, analizując wybrane utwory +PPT
154 Splątanie się losów Erosa i Tanatosa w wybranych tekstach literatury i kultury. Przedstaw różne ujęcia tematu
155 Syberia - polskie piekło. Omów problem w oparciu o wybrane utwory
156 Symbolika żywiołów. Przedstaw bogactwo jednego z wybranych żywiołów natury, interpretując wybrane dzieła literatury i sztuki
157 Szaleńcy, indywidualiści. Przedstaw sylwetkę bohatera innego niż wszyscy, oryginalnego nieprzeciętnego
158 Średniowieczny asceta. Renesansowy humanista. Barokowy Sarmata.
159 Świat odwróconego dekalogu - zilustruj postawę człowieka wobec doświadczeń totalitaryzmu w literaturze XX wieku
160 Świat przedstawiony w tekstach piosenek Agnieszki Osieckiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów
161 Teksty piosenek zespołów młodzieżowych jako próba opisania rzeczywistości.
162 Tolerancja i nietolerancja-postawy Polaków wobec mniejszości narodowych. Omów na wybranych przykładach
163 Tragizm i piękno związków międzyludzkich na kartach literatury polskiej i powszechnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybran
164 Twórczość Franza Kafki, jako metafora współczesności. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory
165 Ukaż i omów wizerunek Żyda w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów
166 Warszawa podczas Powstania Warszawskiego i dziś - zaprezentuj na podstawie wybranych tekstów kultury
167 Warunki życia w lagrach i łagrach, omów zagadnienia na przykładach literackich
168 Wątki kryminalne i ich funkcje w literaturze europejskiej. Dokonaj prezentacji tematu na podstawie wybranych dzieł pisarzy
169 Wesela, bale, biesiady, uczty jako motyw literacki. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych utworów z różnych epok
170 Wesele, Tango, Miś, Rejs... czyli Polaków portret własny. Odwołując się do przykładów literackich, filmowych (teatralnych) 2
171 Wesele, Tango, Miś, Rejs... czyli Polaków portret własny. Odwołując się do przykładów literackich, filmowych (teatralnych) przed
172 Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie i filmowe na wybranych przykładach
173 Wielkie indywidualności jednej epoki- porównaj osobowość twórczą i światopogląd Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego
174 Wielkie pojedynki w literaturze wybranych epok. Przedstaw i porównaj sposoby prezentacji tematu
175 Wieś i jej mieszkańcy. Przedstaw funkcjonowanie tematu w literaturze XIX i XX w
176 Wizerunek kobiety na przestrzeni epok. Omów temat na przykładach dzieł literatury i sztuki
177 Wizerunek władcy w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie
178 Wizja życia w post apokaliptycznym świecie jako temat literatury science fiction. Zanalizuj wybrane przykłady
179 Wizje, sny i proroctwa w literaturze polskiej. Przedstaw ich funkcje i środki wyrazu
180 Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Omow zagadnienie na podstawie wybranych dzieł literackich
181 Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach
182 Wpływ techniki i urządzeń ułatwiających komunikację (komputer, Internet, CB, telefon, SMS) na język komunikatów. Dokonaj analizy
183 Wpływ wojny i okupacji na psychikę i dekalog człowieka. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
184 Wykorzystanie językowych środków ekspresji w tekstach wybranego zespołu rockowego. Zanalizuj odpowiednie przykłady
185 Zaprezentuj funkcje pełnione w literaturze przez zwykły przedmiot. Odwołaj się do wybranych tekstów poetyckich lub prozatorskich
186 Zaprezentuj i oceń najciekawsze, twoim zdaniem, portrety bohaterów literackich skazanych na samotność i samotnych z wyboru
187 Zaprezentuj motyw kontaktu człowieka z siłami nadprzyrodzonymi na podstawie wybranych utworów literackich +PPT
188 Zaprezentuj różne kreacje kobiet w wybranych utworach pozytywistycznych. Dokonaj porównań
189 Zjawy, upiory i wampiry w literaturze. Na wybranych przykładach zbadaj przyczyny i cele odwoływania się do tego typu postaci
190 Znaczenie prawdy w życiu człowieka. Przedstaw problem na podstawie interpretacji odpowiednich lektur
prezentacja1
Gosc
 
Posty: 6
Rejestracja: 1 mar 2013, o 15:40

Re: Sprzedam gotowe prezentacje maturalne

Postautor: prezentacja1 » 13 lip 2013, o 16:24

Witaj
Gotowe prezentacje maturalne z języka polskiego, napisaliśmy już ponad 2.000 prezentacji, poniżej najnowsze prace przygotowane na rok 2014

Wszystkie posiadają bibliografię, ramowy plan wypowiedzi i prezentację, koszt to 49zł.
Jeśli nie mamy twojej pracy, chętnie ją napiszemy, cena ok 80-100zł, ale pośpiesz się bo w marcu, kwietniu będzie drożej!

KONTAKT:
prezentacjamaturalna1@o2.pl
http://gotowe-prezentacje.plGotowe prezentacje maturalne:

1. Adaptacje filmowe - interpretują, ilustrują czy stanowią dzieła kongenialne. Omów problem zestawiając wybrane filmy…
2. Analiza filmowa i jej literacki pierwowzór. Omów zagadnienie porównując wybraną powieść i jej ekranizację
3. Analiza języka reklamy. Na wybranych przykładach wyjaśnij w jaki sposób teksty reklamowe oddziałują na świadomość odbiorc…
4. Analizując i interpretując wybrane utwory literackie, scharakteryzuj sposób kreowania scen bitewnych w prozie Henryka Sienkiewicza…
5. Analizując różne teksty kultury, w tym literackie, wskaż i omów charakterystyczne cechy szlachcica Sarmaty
6. Analizując teksty literackie XX wieku, przedstaw postawy człowieka wobec zagrożeń totalitaryzmu
7. Analizując teksty wybranych piosenek oraz trafność użytych środków wyrazu, scharakteryzuj przesłanie oraz oceń wartość…
8. Analizując utwory wybranych epok, przedstaw różne sposoby kreowania chłopa w literaturze
9. Analizując wybrane przykłady przedstaw motyw pojedynku w literaturze
10. Analizując wybrane przykłady, przedstaw różne realizacje motywu pielgrzyma - tułacza w literaturze.
11. Analizując wybrane teksty programowe, scharakteryzuj i określ funkcje tego typu wypowiedzi literackiej
12. Analizując wybrane teksty, omów wpływ popełnionej zbrodni na życie wybranych postaci literackich i ich bliskich
13. Analizując wybrane utwory literackie przedstaw różne ujęcia tematu emigracji w literaturze polskiej XIX i XX wieku
14. Analizując wybrane wiersze Wisławy Szymborskiej, przedstaw jej indywidualność twórczą jako współczesnej poetki
15. Anglicyzmy we współczesnym języku polskim. Omów ich zasadność, poprawność i funkcje, na wybranych przykładach
16. Anioł czy femme fatale omów wpływ wybranych postaci kobiet w literaturze na losy bohaterów
17. Antysemityzm i jego konsekwencje. Dokonaj analizy tego zjawiska, odwołując się do przykładów z literatury pozytywizmu i współczesnej
18. Apokalipsa jako żródło inspiracji dlaliteratury i innych dziedzin
19. Ars moriendi i danse macabre. Omów funkcjonowanie tych motywów w literaturze i malarstwie średniowiecza
20. Artysta jako bohater literacki. Analizując celowo wybrane teksty, scharakteryzuj i porównaj wybrane kreacje literackie
21. Artysta, jako bohater literacki
22. Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów zagadnienia w oparciu o wybrane przykłady minionych epok.
23. Bajronizm, wallenrodyzm, prometeizm. Omów te pojęcia charakteryzując wybrane postacie literackie
24. Barokowe rozumienie piękna w sztuce i poezji
25. Barokowego rozumienia piękna w literaturze i sztuce.
26. Baśniowy świat utworów Tolkiena. Zanalizuj symbolikę oraz omów inspirację i źródła tolkienowskiej mitologii +PPT
27. Bezbronność, tchórzostwo, męstwo. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw swoje rozważania na temat…
28. Blaski i cienie kariery. Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych utworów
29. Bohater - buntownik. Omów temat, analizując i interpretując teksty z różnych epok
30. Bohater - wędrowiec. Analizując i interpretując wybrane teksty, ukaż wpływ doświadczenia wędrówki na ich bohaterów
31. Bohater chłopski w literaturze polskiej. Przedstaw jego kreacje w wybranych utworach z różnych epok
32. Bohater dotknięty szaleństwem w literaturze. Przedstaw i scharakteryzuj wybrane sylwetki
33. Bohater literacki a jego filmowa lub teatralna kreacja
34. Bohater literacki i bohater filmowy. Analiza porównawcza dzieł literackich i filmowych na podst. Krzyżaków oraz Pana Tadeusza
35. Bohater literacki wobec trudnych wyborów moralnych. Przedstaw temat, odwołując się do literackich przykładów z różnych epok
36. Bohater literacki wobec wolności i konieczności wyboru. Zanalizuj i oceń postawy wybranych bohaterów
37. Bohater negatywny i jego funkcja w literaturze różnych epok. Przedstaw na kilku wybranych przykładach, dokonując charakterystyki…
38. Bohater o różnych twarzach. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu maski w literaturze.
39. Bohater samobójca. Omawiając zagadnienie, weź pod uwagę przyczyny i rodzaje samobójstw w wybranych dziełach literackich
40. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu sensu życia. Omów temat ,analizując wybrane utwory z rożnych epok
41. Bohaterowie którzy doświadczyli samotności. Omów temat odwołując się do wybranych epok literackich
42. Brzydota, jako element sztuki, omów na wybranych przykładach z literatury, malarstwa i filmu.
43. Bunt i ofiara, szaleństwo czy świadectwo wrażliwości. Rozważ problem postaw bohaterów romantycznych i ich spadkobierców.
44. Być albo nie być - zaprezentuj i oceń egzystencjalne wybory kilku bohaterów literackich
45. Charakterystyczne cechy języka transmisji sportowych oraz pojawiające się w nim błędy.
46. Charakterystyka i rola bohatera drugoplanowego lub epizodycznego w wybranych utworach literackich
47. Choroba, jako jedno z ludzkich doświadczeń.
48. Cierpienie i jego sens. Omów zagadnienia analizując z wybranych utworów literackich różnych epok
49. Cierpienie, jako nieodłączna cześć egzystencji człowieka. Omów problem analizując wybrane przykłady utworów literackich
50. Co o wpływie cierpienia na osobowość człowieka mówi literatura różnych epok. Odpowiadając na pytanie, odwołaj się do wyborów…
51. Codzienność i sytuacje próby w utworach o wojnie i totalitaryzmie. Omów odwołując się do wybranych przykładów. +PPT
52. Córki bohaterki literatury pięknej. co je łączy, a co je dzieli Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych przykładów
53. Czarne charaktery w literaturze. Omów na wybranych przykładach
54. Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok. Omów funkcję kreacji bohatera negatywnego na wybranych przykładach
55. Czary i czarownice w tekstach różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
56. Czasy PRL-lu na poważnie i w krzywym zwierciadle. Omów temat ,analizując wybrane filmy i teksty literackie
57. Człowiek i maszyna w twórczości Stanisława Lema. Omów sposoby funkcjonowania motywu, odwołując się do analizy i interpre…
58. Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach - ustosunkuj się do stwierdzenia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, przywołując ut…
59. Człowiek wobec natury i cywilizacji w XIX i XX wieku
60. Człowiek XXw. w systemach totalitarnych-faszyzmu i stalinizmu. Omów
61. Człowiek zagubiony w świecie. Scharakteryzuj i porównaj różne obrazy alienacji w wybranych celowo dziełach literackich,ma…
62. Człowiek zbuntowany w literaturze. Zaprezentuj temat na wybranych tekstach literackich różnych epok
63. Czy cywilizacja zmusza człowieka do bycia hipokrytą. Rozwiń temat w odwołaniu do znanych Ci koncepcji filozoficznych
64. Czy człowiek jest mocny Postawy ludzi wobec okrucieństwa II Wojny Światowej. Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykł
65. Czy diabeł bywa dobry. Scharakteryzuj literackie portrety diabła, biesa i szatana analizując wybrane utwory literackie…
66. Czy nieszczęśliwa miłość ma wpływ na człowieka. Omów zgodnie analizując wybrane przykłady
67. Dawni bohaterowie, herosi a supermani współczesnej kultury. Porównaj wizerunki postaci, odwołując się do wybranych dzieł…
68. Dekalog bohaterów innego, kamiennego, zadżumionego świata. Omów na wybranych przykładach.
69. Destrukcyjna siła miłości
70. Destrukcyjny wpływ wojny na psychikę żołnierza. Rozważ problem na podstawie dzieł literackich i filmowych ukazujących wsp…
71. Dialekt twojego regionu. Dokonaj charakterystyki na podstawie zgromadzonego materiału językowego
72. Dlaczego kabaret nas bawi. Dokonaj charakterystyki środków związanych z językiem i stylem tekstów kabaretowych, których z…
73. Dobro i zło we współczesnej fantastyce. Omów temat na dowolnie wybranych przykładach
74. Dokonaj analizę języka piosenek jednego z zespołów współczesnych i oceń zasadność doboru środków wyrazu
75. Dokonaj analizy języka piosenek polskiego hip-hopu, omów postawę twórców i ich stosunek do rzeczywistości, wyjaśnij zasad…
76. Dokonaj interpretacji motywu bezdomności. Posiłkuj się wybranymi przykładami z literatury różnych epok
77. Dokonaj interpretacji motywu bezdomności. Posiłkuj się wybranymi przykładami z literatury różnych epok1
78. Dokonując analizy języka jednego ze współczesnych zespołów wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu
79. Dokonując analizy odpowiednich fragmentów utworów zaprezentuj twórczość wybranego pisarza - Mickiewicz
80. Dom i rodzina jako wartości - motyw powracający w literaturze różnych epok. Przedstaw i omów zagadnienie w odniesieniu
81. Doświadczenie Holocaustu - świadectwa pisarskie z obu stron muru. Przedstaw na wybranych przykładach
82. Doświadczenie holocaustu. Pisarskie świadectwa z obu stron muru. Omów problem analizując stosowne utwory literackie.
83. Duchowieństwo i jego rola w literaturze, omów na wybranych przykładach
84. Duchowny, jako twórca literacki
85. Duchy, sny, zjawy-określ jaką rolę pełnią one w wybranych przez ciebie utworach literackich.
86. Duchy, zjawy, postacie fantastyczne. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu w wybranych dziedzinach różnych dzieł sztuki
87. Dzieciństwo jako kraina mityczna. porównaj różne obrazy kraju lat dziecinnych w literaturze
88. Dziecko w obliczu dorosłych problemów. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich
89. Dziecko widziane oczami twórców literatury. Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane utwory
90. Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów literackich i obrazów…
91. Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Przedstaw na wybranych przykładach +PPT
92. Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach
93. Dzieło literackie i jego adaptacja filmowa
94. Dzieło literackie jako tworzywo do filmu. Omów temat nawiązując do filmu z XX wieku [Przedwiośnie]
95. Dzieło literackie, a jego filmowa adaptacja. Przedstaw i omów na podstawie trzech wybranych utworów literackich i filmowych
96. Echa polskich powstań narodowych w literaturze. Omów sposoby przedstawienia tego zjawiska na wybranych przykładach
97. Emancypantki – kobiety walczące o niezależność. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie.
98. Epopeja, jako gatunek literacki. Przedstaw jej cechy i ewolucję, analizując wybrane utwory pisarzy różnych epok
99. Erotyzm w literaturze i malarstwie. Zanalizuj i porównaj wybrane dzieła dwóch, trzech epok literackich
100. Etos pracy
101. Everyman. Scharakteryzuj sposoby i funkcje kreowania tego bohatera w literaturze XX wieku. Odwołaj się do wybranych przyk…
102. Fantastyczny świat wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego +PPT
103. Fantastyka i realizm jako dwie metody opisywania świata. Oceń ich trafność na podstawie wybranych utworów literackich
104. Fantastyka w literaturze. Zanalizuj temat odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok
105. Fantastyka w prozie A. Sapkowskiego
106. Fascynujące portrety kobiet. Omów na wybranych przykładach literatury pięknej
107. Fatum w literaturze i filmie. Omów jego funkcję na przykładach wybranych dzieł +PPT
108. Filmowe adaptacje komiksów. Oceń zjawisko, analizując wybrane przykłady
109. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje tekstów literackich. Omów zagadnienie dokonując analizy wybranych utworów.
110. Frazeologia dziennikarzy sportowych. Omów na przykładach.
111. Funkcja mitów i legend w kreowaniu wyobraźni literackiej. Omów temat, analizując wybrane powieści
112. Funkcja mitów i legend w kreowaniu wyobraźni literackiej. Omów temat, analizując wybrane powieści2
113. Funkcje motywu winy i kary w literaturze różnych epok. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów
114. Funkcjonowanie etosu rycerza i rycerskiej walki w literaturze. Omów, analizując wybrane przykłady
115. Funkcjonowanie mitów w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
116. Gangster jako bohater literacki. Omów na przykładach wybranych utworów
117. Gotyckie wampiry oraz romantyczne zjawy i upiory we współczesnej kulturze. Omów temat, odwołując się do wybranych przykła…
118. Gwara uczniowska dawniej i dziś. Rozważ Przemiany pokoleniowe w tej dziedzinie na podstawie wybranych przykładów
119. Herosi o nadludzkich możliwościach. Przedstaw sposoby kreowania tego tupu bohaterów w różnych tekstach kultury wysokiej…
120. Hipokryzja, obłuda, podwójna moralność, jako obiekt zainteresowania twórców. Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych…
121. Historia w dziełach literackich i ich filmowych adaptacjach. Omów zagadnienia, porównując wybraną powieść i jej wersję…
122. Hitlerowskie obozy koncentracyjne i sowieckie łagry
123. Holocaust i jego literacka dokumentacja. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane teksty.
124. Holocaust- Omów na wybranych przykładach w literaturze i filmie.
125. Holocaust w literaturze i filmie. Czym jest ten temat dla współczesnych artystów i jak jest przez nich pokazywany
126. Holocaust w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich
127. Holocaust w literaturze. Przedstaw obraz eksterminacji narodu żydowskiego w wybranych utworach
128. Holocaust z punktu widzenia kata i ofiary. Omów problem na wybranych utworach
129. Holokaust w różnych tekstach kultury. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł sztuki
130. Holokaust i antysemityzm w literaturze. Omów zagadnienia w oparciu o wybrane utwory literackie
131. Holokaust w literaturze i filmie. Przeanalizuj sposób przedstawienia problemu zagłady Żydów w wybranych dziełach.
132. Holokaust w literaturze, malarstwie i filmie. Przeanalizuj przedstawienie problematyki zagłady narodu żydowskiego w różnych
133. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej i obcej. Scharakteryzuj sposób kreowania takich bohaterów w utworach różnych epok.
134. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Omów i porównaj różne sposoby kreacji postaci, odwołując się do wybranych…
135. Idealiści w starciu z otaczającym światem. Rozwiń zagadnienie, analizując losy wybranych bohaterów literackich
136. Idealizacja rzeczywistości jako sposób kreacji świata w literaturze, malarstwie i filmie +PPT
137. II wojna światowa jako czynnik kształtujący twórczość pisarzy XX wieku. Omów problem w oparciu o wybrane utwory epoki wsp…1
138. Ikar wzlatuje, Ikar upada w obrazach literackich i malarskich. Podejmij próbę interpretacji wybranych dzieł, wykorzystując…
139. Informatyzacja języka. Przeanalizuj i przedstaw na wybranym materiale tendencje współczesnego języka_ wynikające z upowsz…
140. Inny, obcy ž jako bohater literacki. Na wybranych przykładach omów sposób podejmowania problemu wyobcowania+PPT
141. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarsk…
142. Inspiracje muzyczne w literaturze. Omów na przykładach
143. Ironiczny dystans wobec świata w poezji W. Szymborskiej. Omów temat, analizując i interpretując wybrane utwory
144. Istoty magiczne i ich rola w utworach literackich. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału +PPT
145. Jacek Kaczmarski, jako bard współczesności. Interpretując wybrane teksty piosenek Kaczmarskiego omów ich związek z trady…
146. Jak bliskość śmierci wpływa na ocenę życia, wartości, ludzkich celów i dążeń. Omów problem, odwołując się do wybranych…
147. Jak literatura przedstawia przyjaźń. omów na wybranych przykładach.
148. Jak motyw śmierci wykorzystywali pisarze różnych epok
149. Jak motywacja wpływa na losy bohaterów literatury XX wieku. Przedstaw i porównaj różne rodzaje motywacji na wybranych prz…
150. Jak mówi współczesna młodzież Zgromadź i zanalizuj materiał językowy
151. Jak powstał świat. Porównaj mity stworzenia świata i człowieka zapisane w mitologiach różnych krajów świata
152. Jak uleczyć świat śmiechem. Rola satyry, kpiny, żartu w utworach różnych epok. Omów zagadnienie
153. Jak w literaturze przedstawione jest życie artysty. Omów na podstawie interpretacji utworów z różnych epok+PPT
154. Jaki wzorzec obywatela kształtuje romantyzm, a jaki pozytywizm. Omów sięgając do wybranych tekstów wskazanych epok
155. Jakie wizerunki Boga tworzy sztuka słowa. Rozważ temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich
156. Jednostka wobec zbiorowości. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów literackich
157. Język a etyka. Omów to zjawisko, analizując przykłady literackie (uwzględniając teksty piosenek, reklamy, język propagand…
158. Język dyskusji czatowych w kontekście tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny
159. Język dziennikarzy i komentatorów sportowych. Omów na wybranych przykładach.
160. Język i stylistyka tekstów piosenek Twojego ulubionego artysty lub zespołu. Omów temat, analizując wybrane przez siebie t…
161. Język Internetu. Scharakteryzuj i oceń, dokonując analizy zgromadzonego materiału językowego
162. Język komiksów i jego rola w kreowaniu obrazu świata przedstawionego w komiksie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
163. Język polityków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach wypowiedzi prasowych, radiowych, telewizyjnych... +PPT
164. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego. Odwołaj się do konkretnych przykładów
165. Język reklamy - omów zagadnienie na przykładzie wybranej dziedziny (np. reklam usług bankowych, używek, produktów przezna…
166. Język reklamy - specyfika tekstu reklamowego jako gatunku wypowiedzi +PPT
167. Język sprawozdania sportowego. Scharakteryzuj zagadnienie, analizując materiały z prasy, radia i telewizji. +PPT
168. Język współczesnej młodzieży. Zaprezentuj różnorodność odmian środowiskowych na podstawie wybranych przykładów
169. Językowe gry z cenzurą. Omów problem na przykładzie wybranych tekstów literackich i kabaretowych
170. Językowe sposoby wyrażania uczuć w tekstach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków.
171. Joseph Conrad o honorze. Omów motyw honoru, analizując celowo dobrane lektury pisarza.
172. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Omów, analizując wybrane utwory z literatury polskiej i obcej
173. Kamienica, jako przestrzeń życia człowieka. Zanalizuj zagadnienie na celowo dobranych przykładach literatury XIX i XX wiek.
174. Kamienny, zadżumiony, inny - świat ukazany w literaturze XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach z epiki i dramatu.
175. Kanony kobiecego piękna. Przedstaw zmiany zachodzące na przestrzeni wieków. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury poch…
176. Kanony piękna w różnych epokach. Omów, odwołując się do wybranych przykładów literackich
177. Kara jako konsekwencja zbrodni. Omów zagadnienie, zwracając uwagę na sposób jego ujęcia w wybranych utworach literackich ~1
178. Klasyczne baśnie i ich wersje filmowe. Dokonaj analizy na wybranych przykładach
179. Kobieta buntowniczka, feministka, emancypantka... Zanalizuj jej obraz w wybranych utworach literackich.
180. Kobieta buntowniczka, feministka, emancypantka... Zanalizuj jej obraz w wybranych utworach literackich
181. Kobieta romantyzmu, kobieta pozytywizmu, porównaj oba wizerunki +PPT
182. Kobieta XIX wieku. Scharakteryzuj wybrane postacie kobiece w wybranych dziełach literatury i sztuk
183. Kobiety poetki i ich liryka. Omów zagadnienie, odwołując się do analizy wybranych utworów z XIX i XX w
184. Kobiety w dramatach Szekspira. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów
185. Kobiety w życiu Adama Mickiewicza i na kartach jego utworów. Omów temat na wybranym przez siebie materiale literackim
186. Kochająca, toksyczna, altruistyczna. Omów na wybranych przykładach różnorodne portrety matek wykreowane w literaturze…
187. Kogo (co) i jak kocha romantyczny bohater Odwołaj się do koncepcji bohatera romantycznego w wybranych utworach +PPT
188. Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok
189. Koncepcja bohatera tragicznego w różnych epokach literackich. Omów na podstawie wybranych przykładów.
190. Koncepcja piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów
191. Konflikt rozumu i serca. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich
192. Konflikt rozumu i serca. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich
193. Konflikty pokoleń w wybranych utworach literackich. Omawiając zagadnienie na podstawie analizy dzieł literackich, zwróć …
194. Konflikty rodzinne w utworach dramatycznych. Omów na wybranych przykładach
195. Konflikty rodzinne w wybranych dramatach. Rozwiń temat na wybranych przykładach literackich
196. Koniec i początek - biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem, analizując wybrane teksty
197. Korzystając z wybranych utworów omów różne formy przekazu tragedii czasu wojny i okupacji.
198. Krajobraz, jako motyw w literaturze i sztuce. Omów jego funkcjonowanie w świetle wybranych przykładów
199. Kreacja Boga w utworach literackich różnych epok
200. Kreacje bohatera-rycerza w literaturze fantasy. Przedstaw i porównaj wybrane realizacje motywu
201. Kryminał w literaturze i filmie. Omów charakterystyczne cechy gatunku, odwołując się do tekstów kultury XX wieku.
202. Kryminał w literaturze i filmie. Omów charakterystyczne cechy gatunku, odwołując się do tekstów kultury XX wieku
203. Krzysztof Kamil Baczyński- żołnierz, poeta, czasu kurz.. Zaprezentuj dorobek artystyczny poety, zawracając uwagę na nurt…
204. Kulinaria w literaturze i innych tekstach kultury. Porównaj wybrane
205. Kultura masowa a kultura elitarna. Przedstaw tę opozycję na podstawie analizy wybranych przykładów z literatury i sztuki
206. Literacka i filmowa wizja PRL-u w wybranych tekstach kultury. +PPT
207. Literacki motyw cierpienia. Przedstaw jego funkcjonowanie w wybranych utworach XIX wieku
208. Literacki portret kochanków. Rozwiń temat analizując wybrane utwory
209. Literackie kreacje par małżeńskich. Rozwiń temat na wykorzystując wybrane utwory.
210. Literackie kreacje par małżeńskich. Rozwiń temat wykorzystując wybrane utwory.
211. Literackie obrazy matek. Omów temat, odwołując się do wybranej literatury polskiej i obcej
212. Literackie obrazy polskich zrywów narodowych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.
213. Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.
214. Literackie obrazy zniewolenia człowieka. Rozwiń na wybranych przykładach.
215. Literackie portrety kobiet. Przedstaw je, odnosząc się do wybranych utworów z różnych epok.
216. Literackie portrety kochanków. Przedstawiając motyw odwołaj się do literatury polskiej i obcej różnych epok.
217. Literackie poszukiwania prawdy o człowieku i sensie egzystencji. Na podstawie wybranych utworów omów różne aspekty tego…
218. Literackie rozmowy z Bogiem.
219. Literackie spotkania wrogów. Porównaj ujęcia motywu oraz przedstaw jego funkcje, analizując celowo wybrane dzieła. +PPT
220. Literackie spotkanie wrogów. Zaprezentuj i oceń ich postawy, analizując wybrane utwory literackie.
221. Literackie wizerunki zbrodniarzy, przedstaw i porównaj je na przykładzie wybranych tekstów.
222. Literatura a film. Jak powieść koresponduje z filmem. Omów zagadnienie, odwołując się do dowolnych dzieł
223. Literatura dwudziestolecia na ekranie.
224. Literatura dwudziestolecia na ekranie. Omów dwie wybrane adaptacje filmowe, porównaj wizje filmowe i pierwowzór literacki.2
225. Literatura dwudziestolecia na ekranie. Omów dwie wybrane adaptacje filmowe, porównaj wizje filmowe i pierwowzór literacki.
226. Literatura fantastyczna i jej filmowa adaptacja. Omów wybraną powieść i jej ekranizacje dokonując oceny filmu
227. Literatura i film świadectwem upamiętnienia wydarzeń historycznych. Omów na wybranych przykładach
228. Literatura i medycyna. Jak w dziełach literackich przedstawia się lekarzy Omów na wybranych przykładach..
229. LITERATURA WOBEC OŚWIĘCIMIA. PRZEDSTAW ODWOŁUJĄC SIĘ DO WYBRANYCH UTWORÓW LITERACKICH JAK LITERATURA +PPT
230. Los dzieci żydowskich podczas II wojny światowej na wybranych przykładach literatury i filmu
231. Łódź w filmie i literaturze
232. M. lekarza
233. Macierzyństwo jako motyw literacki Omów na wybranych przykładach.
234. Magia przedmiotów. W odniesieniu do wybranych utworów literackich, określ ich funkcje i znaczenie w życiu poszczególnych…
235. Manipulacja w reklamie. Przedstaw problem na wybranych przykładach +PPT
236. Maryja - Matka i Królowa Narodu
237. Maski, gęby i kostiumy w literaturze. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach.
238. Matki żony i kochanki. Przedstaw różne postacie kobiet w literaturze i filmie
239. Metamorfoza bohatera i jej funkcja. Omów temat analizując utwory z różnych epok.
240. Metamorfoza bohatera literackiego i jej znaczenie. Omów problem na wybranych przykładach
241. Metamorfoza bohatera literackiego.Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów.
242. Mężczyzna jako ojciec i głowa rodziny. Zaprezentuj różne postawy bohaterów na przykładzie wybranych utworów literackich.
243. Miałeś chamie złoty róg - symbole w literaturze i sztuce +PPT
244. Miasto synonim cywilizacji i postepu czy obszar zepsucia i degradacji Omów zagadnienie interpretując wybrane utwory literackie
245. Miecz i pierścień jako sposób kształtowania akcji w dziele literackim. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł…
246. Mieszczaństwo- jego obraz i ocena w literaturze XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, interpretując wybrane teksty polskie i obce
247. Między dobrem a złem. Analizując kreacje wybranych bohaterów literackich, zrekonstruuj i porównaj ich system wartości
248. Między filosemityzmem a antysemityzmem. Przedstaw problem, odwołując się do literatury i publicystyki wybranych epok
249. Miłość i odrzucenie w wybranych utworach literackich. Omów motyw analizując wybrane przykłady z różnych epok
250. Miłość jako żywioł budujący lub niszczący. Omów problem, dokonując analizy wybranych tekstów literackich +PPT
251. Miłość w literaturze-omów temat na wybranych przykładach
252. Miłość, jako siła niszcząca i budująca w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
253. Mistrz i uczeń jako temat dzieł literackich i filmowych. Przedstaw na wybranych przykładach
254. Mit Kopciuszka w literaturze i filmie. Omów sposoby i cele jego wykorzystania na wybranych przykładach
255. Mity i legendy w twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Omów na przykładach dwóch, trzech utworów pisarza
256. Młodość w literaturze - omów temat na wybranych przykładach
257. Młodość, jako temat i jako problem w literaturze XIX i XX wieku. Interpretacja wybranych utworów literackich (2)
258. Młodość, jako temat i jako problem w literaturze XIX i XX wieku. Interpretacja wybranych utworów literackich
259. Młodzi wobec wyzwań swoich czasów. Przedstaw i oceń postawy pokolenia młodych, odwołując się do literatury wybranych epok.
260. Modernistyczne próby przezwyciężania poczucia bezsensu życia. Określ je, analizując wybrane utwory z okresu Młodej Polski
261. Moje ulubione książki i ich filmowe adaptacje - przedstaw na wybranych przykładach
262. Morze jako świadek ludzkich losów - analizując wybrane teksty kultury, omów sposoby funkcjonowania tego motywu
263. Motyw balu i zabawy oraz jego funkcje
264. Motyw biesiady w literaturze. Rozważ jego funkcje, odwołując się do utworów z różnych epok.
265. Motyw cierpienia w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
266. Motyw cierpienia w literaturze. Zbadaj funkcje motywu na wybranych przykładach
267. Motyw domu w literaturze polskiej. Omów jego funkcjonowanie na podstawie wybranych utworów.
268. Motyw drogi w literaturze i filmie. Omów jego funkcje na wybranych przykładach
269. Motyw dworku w literaturze XIX i XX wieku. Omów sposoby jego opisu i funkcjonowania na przykładach wybranych utworów literackich
270. Motyw kata i ofiary w literaturze XX w
271. Motyw kłótni kochanków w literaturze
272. Motyw kobiety fatalnej w literaturze trzeba omówić analizując przykłady.
273. Motyw miasta w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
274. Motyw miłości i śmierci w literaturze różnych epok. Dokonując analizy celowo wybranych utworów przedstaw funkcję tego motywu.
275. Motyw miłości i śmierci w literaturze różnych epok. Dokonując analizy celowo wybranych utworów przedstaw funkcję tego motywu2
276. Motyw mnicha w literaturze. Omów sposoby jego kreacji i funkcje w wybranych utworach.
277. Motyw niespełnionej miłości. Omów na podstawie literatury romantycznej
278. Motyw ojczyzny i koncepcja patriotyzmu
279. Motyw orientu w literaturze. Scharakteryzuj na podstawie utworów literackich różnych epok
280. Motyw podróży w literaturze. Przedstaw różne jego wersje na wybranych utworach
281. Motyw powstania narodowego w literaturze i malarstwie. Przedstaw, analizując wybrane dzieła
282. Motyw powstań narodowych w literaturze XIX i XX w.
283. Motyw pożegnania w literaturze i filmie. Przedstaw różne sposoby jego wykorzystywania, analizując wybrane przykłady
284. Motyw pożegnania w literaturze, malarstwie i w filmie. Omów, analizując stosowne przykłady
285. Motyw pracy. Omów na podstawie wybranych utworów pozytywizmu i Młodej Polski
286. Motyw przemijania w literaturze polskiej. Przeprowadź analizę funkcjonowania motywu na wybranych przykładach
287. Motyw przeznaczenia w sadze o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego
288. Motyw przyjaźni w literaturze
289. Motyw samobójczej śmierci w literaturze. Zinterpretuj wskazany motyw, analizując przykłady z różnych epok
290. Motyw samobójstwa w literaturze. Omów jego funkcje w utworach różnych epok.
291. Motyw samotności człowieka w literaturze. Analizując wybrane teksty zwróć uwagę na konteksty pozaliterackie +PPT
292. Motyw snu w literaturze i jego funkcje w utworze. Omów problem odwołując się do wybranych utworów
293. Motyw strachu w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach
294. Motyw szaleństwa w literaturze, jego przyczyny i konsekwencje. Omów, analizując wybrane utwory
295. Motyw szaleństwa z miłości na podstawie literatury z różnych epok
296. Motyw śmieci i różne sposoby przedstawiania go w utworach literackich. Scharakteryzuj i porównaj utwory z różnych epok
297. Motyw śmierci w literaturze i filmie. Przeanalizuj, odwołując się do wybranych przykładów
298. Motyw śmierci w literaturze, sztuce, muzyce i filmie
299. Motyw świata jako teatru. Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach literackich
300. Motyw tańca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach + PPT
301. Motyw wędrówki i wędrowca w literaturze od czasów biblijnych
302. Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych utworach
303. Motyw wędrówki w literaturze. Przedstaw jego najciekawsze realizacje. Wypowiedź zilustruj odpowiednimi przykładami.
304. Motyw winy i kary w utworach literackich różnych epok. Przeanalizuj kilka przykładów i dokonaj porównania.
305. Motyw winy i odkupienia w literaturze. Przedstaw różne ujęcia odwołując się do wybranych przykładów
306. Motyw wsi w literaturze z różnych epok literackich. Omów sposoby jego funkcjonowania na przykładach wybranych utworów.
307. Motyw zbrodni i kary w literaturze. Rozwiń temat odwołując się do utworów trzech epok literackich
308. Motyw zjaw w utworach Shakespeara romantyzmu i neoromantyzmu
309. Motyw żołnierza w literaturze i sztuce.
310. Motyw życia wiejskiego w literaturze polskiej. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów z różnych epok
311. Motyw życia, jako wędrówki. Omów na przykładzie utworów literackich z różnych epok.
312. Motywy biblijne w literaturze. Omów na dowolnie wybranych przykładach
313. Motywy fantastyczne w literaturze. Przedstaw 3 różne ujęcia tego tematu
314. Motywy roślinne w różnych tekstach kultury (literatura i inne dziedziny sztuki). Omów na wybranych przykładach
315. Motywy wędrówki w literaturze Stephena Kinga. Omów różne jego wersje w wybranych utworach
316. Motywy wędrówki w literaturze. Przedstaw jego najciekawsze na podstawie literatury dowolnych epok.
317. Mroczna strona ludzkiej natury. zanalizuj złożoność psychiki wybranych bohaterów literackich
318. Myśli Jana Pawła II Jako drogowskaz życiowy dla współczesnego człowieka. Rozwiń tę tezę na wybranych przykładach z twórcz…
319. Na podstawie utworów literackich różnych epok przedstaw obyczajowość polskiej szlachty
320. Na podstawie wybranych utworów literackich dokonaj charakterystyki porównawczej różnych typów bohatera romantycznego
321. Na podstawie wybranych utworów literackich wykaż, że postawy Prometeusza, Syzyfa i Ikara są archetypami postaw określonyc
322. Na podstawie zebranego materiału przedstaw funkcje środków stylistycznych w literaturze.
323. Na przykładzie wybranych utworów literackich, pokaż, że postawy Prometeusza, Syzyfa i Ikara są archetypami postaw określo
324. Na wybranych przykładach literackich omów motyw walki dobra i zła
325. Na wybranych przykładach omów cechy języka i stylu współczesnych środków komunikowania się - SMS, email, GADU-GADU oraz g…
326. Na wybranych przykładach omów przyczyny strachu i jego rolę w życiu człowieka.
327. Na wybranych przykładach porównaj dramat Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza. Wskaż różnice i podobieństwa
328. Nagłówki codziennej prasy. Oceń poprawność i stopień spójności z tekstem, scharakteryzuj występujące w nich środki językowe
329. Narodowe tradycje i zwyczaje uwiecznione w literaturze. Zaprezentuj temat analizując Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i Ch
330. Nasi bracia mniejsi w literaturze. Omów różne funkcje zwierząt w wybranych utworach.
331. Naturalistyczna koncepcja człowieka zawarta w utworach drugiej połowy XIX wieku. Omów na wybranych przykładach
332. Nawiązania do twórczości Jana Kochanowskiego i ich funkcje w literaturze późniejszych epok. Przedstaw
333. Nawiązania kulturowe w tekstach Jacka Kaczmarskiego. Omów na wybranych przykładach +PPT
334. Nazwiska znaczące w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
335. Negatywny bohater czy czarny charakter - ukaz sposob i cel kreowania takich postaci w wybranych utworach literackich
336. Nie tylko Ferdydurke szkoła w lustrze literatury. Scharakteryzuj jej obraz, odwołując się do wybranych przykładów
337. Niepogodzeni ze światem. Przedstaw przykłady literackie ukazujące bohaterów wyobcowanych, odrzuconych +PPT
338. Oblicza patriotyzmu. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł literackich
339. Obłąkani i szaleni w dramatach Szekspira i utworach romantycznych. Przedstaw różne kreacje bohaterów
340. Obłęd i szaleństwo jako element osobowości postaci literackich. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów
341. Obóz, jako autonomiczny system społeczny - jego reguły i obyczaje. Rozwiń temat w oparciu o literaturę lagrową i łagrową
342. Obraz Afryki w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów
343. Obraz Boga w wierszach poetów różnych epok. Dokonaj interpretacji tego motywu na podstawie wybranych utworów
344. Obraz bohaterów tragicznych w wybranych utworach literackich. Omów problem, analizując celowo dobrane utwory +PPT
345. Obraz getta warszawskiego w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
346. Obraz hitlerowskich zbrodniarzy wojennych w literaturze i filmie. omów na przykładach
347. Obraz II wojny światowej w literaturze i filmie – omów zagadnienie na dowolnie wybranych przykładach.
348. Obraz kobiety w literaturze polskiej. Omów i porównaj, wykorzystując wybrane przykłady z różnych epok
349. Obraz kobiety w literaturze polskiej. Omów i porównaj, wykorzystując wybrane przykłady z różnych epok2
350. Obraz małżeństwa w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
351. Obraz Matki w Literaturze. Opisz na wybranych przykładach
352. Obraz natury w polskiej literaturze romantycznej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
353. Obraz polskiej wsi w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj, analizując wybrane dzieła z różnych epok
354. Obraz powstania warszawskiego w literaturze, filmie i muzyce
355. Obraz pracy w literaturze. Analizując wybrane przez siebie przykłady, omów stosunek do pracy i wykonywanych obowiązków względem siebie i innych.
356. Obraz rodziny w literaturze. Przeprowadź analizę w oparciu o celowo dobrane utwory
357. Obraz śmierci w literaturze i malarstwie na przykładzie dowolnie wybranych dzieł
358. Obraz śmierci w literaturze staropolskiej .Omów na wybranych przykładach
359. Obraz Warszawy ukazany w literaturze polskiej XIX i XX wieku.
360. Obraz wsi w literaturze staropolskiej. Wybierz stosowne teksty, przeanalizuj i porównaj.
361. Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw na przykładach wybranych utworów
362. Obraz życia w niemieckich obozach. Odwołując sie do wybranych utworów z literatury polskiej omów zagadnienie
363. Obrazy domu rodzinnego przedstaw je i porównaj.
364. Obrazy Tatr w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Analiza porównawcza wybranych dzieł +PPT
365. Obrazy zaświatów w literaturze i ich funkcja. Omów, analizując wybrane przykłady
366. Obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów ich funkcje w wybranych utworach
367. Obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje wybranych utworów.
368. Obyczaje szlacheckie obecne w literaturze różnych epok. Zaprezentuj na wybranych przykładach
369. Od baśni Hansa Christiana Andersena do Harry’ego Pottera... Literatura nie tylko dla dzieci
370. Od Krasickiego do Szymborskiej. Omów funkcję ironii w literaturze na wybranych przykładach dzieł
371. Odwołując się do twórczości J.R.R. Tolkiena oraz ekranizacji jego powieści, scharakteryzuj świat Śródziemia
372. Odwołując się do wybranych fragmentów literackich, scharakteryzuj sposób kreowania scen bitewnych w powieściach Henryka Sienkiewicza…
373. Odwołując się do wybranych przykładów z literatury różnych epok literackich, przedstaw obraz patrioty i definicję patriotyzmu
374. Odwołując się do wybranych utworów literatury romantyzmu i pozytywizmu, omów przyczyny i skutki konfliktów rodzinnych w ż~1
375. Omów cechy języka współczesnych środków komunikowania się - np. SMS, e-mail, Gadu-Gadu ... na wybranych przykładach +PPT
376. Omów funkcje języka na podstawie przemówień sejmowych +PPT
377. Omów funkcje języka reklamy. Wskaż środki językowe (wyrazy, formy gramatyczne, typy zdań) charakterystyczne dla tego prze…
378. Omów funkcjonowanie motywu wędrówki w wybranych utworach literackich
379. Omów kodeks etyczny bohaterów w wybranych utworach Josepha Conrada i Alberta Camusa
380. Omów kreację władcy, odwołując się do wybranych tekstów literackich, malarskich, filmowych
381. Omów literackie portrety szczęśliwie i nieszczęśliwie zakochanych par. Dokonaj porównania na podstawie wybranych utworów…
382. Omów literackie portrety szczęśliwie i nieszczęśliwie zakochanych par. Dokonaj porównania na podstawie wybranych utworów literackich.
383. Omów motyw patriotyzmu w literaturze na przykładach różnych epok
384. Omów na wybranych przykładach literackich różne przykłady buntu.
385. Omów na wybranych przykładach motyw walki o równouprawnienie kobiet w literaturze XIX i XX wieku
386. Omów obraz Warszawy i rolę, jaką pełni w wybranych tekstach kultury
387. Omów podobieństwa i różnice między sowieckimi i nazistowskimi obozami koncentracyjnymi
388. Omów postawy bohaterów szukających wartości i sensu życia. Odwołaj się do utworów różnych epok
389. Omów problemy człowieka uwikłanego w historie, analizując wybrane dzielą literackie
390. Omów przyczyny popularności literatury fantastycznej we współczesnym świecie. Odwołaj się do wybranych przykładów literatury
391. Omów rożne kreacje buntowników i outsiderów na przykładach wybranych utworów literackich
392. Omów różne sposoby funkcjonowania motywu szaleństwa w wybranych utworach literackich.
393. Omów sposoby ukazania hitleryzmu w polskiej literaturze współczesnej. Odwołaj się do utworów Zofii Nałkowskiej, Tadeusza ….
394. Omów sposoby ukazywania problemu narkomanii w wybranych tekstach kultury
395. Omów sposób ujęcia motywu kary jako konsekwencji zbrodni na przykładzie wybranych utworów literackich i filmowych
396. Omów temat relacji między matką a synem na podstawie wybranych utworów literackich.
397. Omów wpływ reklamy na współczesnego człowieka, zwracając na jej manipulacyjny charakter. Zwróć uwagę na środki językowe…
398. Omów zagadnienie zła i cierpienia, odwołując się do Trenów Jana Kochanowskiego i Makbeta Williama Szekspira +PPT
399. Omów zjawisko holocaustu w oparciu o literaturę, film i inne dziedziny sztuki.
400. Omów zjawisko nowomowy wykorzystując Rok 1984 George'a Orwella oraz wybrane teksty publicystyczne
401. Omów zjawisko tragizmu bohaterów romantycznych na wybranych przykładach dzieł literackich1
402. Opiekun, posłaniec, zwiastun dobrej nowiny... Przedstaw różne sposoby ukazywania aniołów w literaturze i sztuce +PPT
403. Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne sposoby realizacji tego motywu, odwołując się do wybranych utworów
404. Pełnię świata mogą oddać paradoksy. Uzasadnij tę tezę analizując wybrane wiersze Jana Twardowskiego
405. Perswazja jako technika oddziaływania na odbiorcę. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów
406. Pieniądze jako cel dążeń człowieka i konsekwencje wynikające z takiej
407. Pieta, Mater Dolorosa jako motywy rzeźbiarskie, malarskie i literackie. Przedstaw sposoby i cele wykorzystywania wskazan…
408. Piękno i prostota wiary. Omów na przykładzie wierszy ks .J. Twardowskiego
409. Piękno ojczyzny ukazane w twórczości wybranych poetów. Rozwiń temat, przywołując przykłady z różnych epok
410. Pochwała codziennej pracy w literaturze różnych epok. Rozwiń temat, analizując wybrane utwory
411. Poeci i artyści regionu Podhale
412. Poeta-filozof. Odwołując się do przykładów z różnych epok, zaprezentuj problemy filozoficzne i sposoby ich artystycznej…
413. Poetyckie wyznania kobiet. Omów na wybranych przykładach. Wskaż cechy liryki tworzonej przez kobiety
414. Poezja kobiet a widzenie świata oczyma kobiety. Rozwiń zagadnienie, przywołując wybrane liryki z różnych epok
415. Pojedynek jako motyw literacki. Omów problem, analizując wybrane utwory literatury dawnej i współczesnej
416. Pokolenie Kolumbów w poezji i w prozie. Przedstaw zjawisko na wybranych przykładach
417. Polaków portret własny w krzywym zwierciadle groteski
418. Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla. Omów twórczość jednego z nich
419. Polska fantastyka - literatura czy rozrywka dla mas. Odwołując się do wyznaczników gatunku, scharakteryzuj temat na wybranych…
420. Polska poezja religijna (od M. Sępa Szarzyńskiego do J. Twardowskiego i jego następców). Omów zjawisko na wybranych przykładach
421. Polski dwór w literaturze i sztuce. Omów zagadnienia na podstawie wybranych tekstów kultury
422. Polski inteligent w literaturze. Zanalizuj wybrane kreacje epickie
423. Połączenie humoru i refleksji nad życiem we fraszkach. Omów na wybranych przykładach
424. Porównaj bohaterów literackich z dwóch wybranych epok, biorąc pod uwagę ich postawę wobec życia, dążenia i osiągnięcia….
425. Porównaj funkcje i znaczenie motywu wiosny w wybranych utworach różnych epok.
426. Porównaj na wybranych tekstach kultury impresjonistyczne pejzaże obecne w poezji młodopolskiej i malarstwie
427. Porównaj obraz miłości w liryce z dwóch wybranych epok
428. Porównaj obraz świata w kryminałach dwóch wybranych pisarzy. Na podstawie twórczości Marka Krajewskiego i Mariusza Czubaja
429. Porównaj obraz wojny w znanych ci filmach i literaturze
430. Porównaj obraz wojny w znanych Ci filmach i literaturze odwołując się do wybranych przykładów
431. Porównaj obraz wojny zmienione
432. Porównaj rolę kobiety w Biblii i mitologii. Zanalizuj problem na wybranych przykładach
433. Porównaj źródła i przejawy tragizmu Edypa i Makbeta
434. Portret kobiety zbuntowanej w literaturze. Przedstaw, zwracając uwagę na przyczynę, przebieg i skutki oraz sposób kreacji
435. Portret mężczyzny w literaturze. omów na wybranych przykładach +PPT
436. Portret ojca w literaturze polskiej i obcej. Na wybranych przykładach ukaż sposoby kreowania bohaterów
437. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat na podstawie wybranych dzieł literackich i plastycznych
438. Portret Ślązaków i Śląska. Przedstaw temat w oparciu o wybrane teksty literackie i filmy (np. K. Kutza)
439. Portrety indywidualistów w literaturze. Omów na konkretnych przykładach
440. Portrety kobiet w literaturze XIX i XX wieku. Dokonaj analizy porównawczej
441. Portrety samotników w XIX i XX wieku
442. Portrety Żydów w literaturze polskiej różnych epok. Przedstaw i zinterpretuj sposób prezentowania tych postaci, odwołując…
443. Portrety Żydów w literaturze XIX wieku. Przedstaw i zinterpretuj sposób prezentowania postaci, odwołując się do wybrany
444. Postaci historyczne i ich funkcja w wybranych utworach. Omów na wybranych przykładach
445. Postać diabła w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
446. Postać Napoleona w literaturze. Zaprezentuj na wybranych przykładach +PPT
447. Postawa prometejska i jej odzwierciedlenie w literaturze różnych epok. Omów, odwołując się do wybranych przykładów
448. Postawy Polaków wobec holocaustu. Omów na podstawie wybranych utworów
449. Postawy Polaków wobec holocaustu. Omów na podstawie wybranych utworów.2
450. Poszukując wzorców, przedstaw bohaterów, którzy są najbliżsi twoim ideałom. Omów zagadnienie w odniesieniu ...
451. Powiedz mi, jak mnie kochasz... Omów sposoby wyrażania miłości w liryce kilku wybranych przez ciebie poetów
452. Powołał mnie Pan na bunt. Zaprezentuj i oceń wybrane literackie wizerunki buntowników.
453. Powroty do czasu i miejsc dzieciństwa. Przedstaw różnorodne ujęcie tego motywu w literaturze polskiej.
454. Powstania narodowe jako temat literatury i sztuki. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych tekstach kultury
455. Powstanie listopadowe w literaturze. Przedstaw stosunek pisarzy do zrywu niepodległościowego Polaków
456. Powstanie warszawskie w różnych tekstach kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach +PPT
457. Praca i jej wpływ na osobowość człowieka. Rozwiń problem odwołując się do wybranych utworów dwóch epok literackich
458. Praca jako motyw przewodni w dziełach literackich różnych epok- analiza różnych realizacji tego motywu w wybranych utworach
459. PRL w krzywym zwierciadle literatury i filmu. Omów analizując wybrane przykłady
460. Problem adaptacji filmowej. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem, oceń adaptacje
461. Problem antysemityzmu i holokaustu w literaturze oraz kulturze polskiej. Omów na wybranych przykładach dzieł.
462. Problem cierpienia niezawinionego w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
463. Problem cierpienia w życiu człowieka. Przeanalizuj temat na wybranych przykładach.
464. Problem filmowej adaptacji polskiej powieści XIX wieku. Omów na dowolnie wybranych przykładach
465. Problem filmowej i serialowej adaptacji polskiej powieści XIX i XX wieku. Omów na dowolnie wybranych przykładach
466. Problem winy i kary (dobra i zła) w literaturze. Omów sposoby jego ujęcia w wybranych utworach literackich
467. Problematyka holocaustu w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
468. Problemy filmowej adaptacji utworu literackiego. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem
469. Problemy świata współczesnego w literaturze
470. Prometeusz Ikar Syzyf jako symbole określonych postaw ludzkich . Przedstaw ich realizację w literaturze i innych dziedzin.
471. Prowincja w literaturze i malarstwie lub filmie. Omów sposób ukazania motywu i jego funkcje, analizując wybrane dzieła
472. Proza kobieca, poezja kobieca - czy można wyróżnić takie kategorie literackie. Odpowiedz, analizując wybrane utwory ...
473. Próba opisania rzeczywistości polskiej lat '80 XX wieku w tekstach piosenek rockowych. Omów na przykładach różnych autorów
474. Próby ocalenia człowieczeństwa w obliczu zagrożenia. Zaprezentuj różne ujęcia tego problemu
475. Przeanalizuj różne ujęcia anioła w literaturze i w innych dziedzinach sztuki
476. Przedstaw funkcję motywu wędrówki w oparciu na wybrane fragmenty literacki
477. Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w literaturze oraz sztuce romantyzmu i Młodej Polski
478. Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w literaturze oraz sztuce romantyzmu i Młodej Polski
479. Przedstaw funkcjonowanie toposu życia jako teatru w wybranych tekstach literatury polskiej i światowej
480. Przedstaw hip-hop, jako zjawisko kulturowe i społeczne. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury
481. Przedstaw i omow cechy jezyka piosenek rockowych wybranego zespolu ostatniej dekady -Coma
482. Przedstaw i omów funkcjonowanie motywu śmierci w wybranych utworach literackich
483. Przedstaw i omów najpopularniejsze błędy językowe popełniane przez Polaków.
484. Przedstaw i omów zjawisko natrętów językowych we współczesnej polszczyźnie. Przywołaj i przeanalizuj
485. Przedstaw i porównaj różne ujęcia motywu przyjaźni w literaturze
486. Przedstaw i porównaj wizję Boga, człowieka i świata w twórczości Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
487. Przedstaw i zinterpretuj literackie portrety ukochanych kobiet w twórczości różnych epok.
488. Przedstaw literackie portrety dzieci i młodzieży w wybranych utworach literackich XIX wieku
489. Przedstaw na wybranych przykładach różne kreacji matki w literaturze i sztuce
490. Przedstaw portrety kobiet fatalnych, odwołując się do wybranych utworów dwóch epok literackich.
491. Przedstaw postawy ikaryjskie w literaturze polskiej. Omów na dowolnie wybranych przykładach.
492. Przedstaw problem ludzkiego cierpienia w literaturze antycznej
493. Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej
494. Przedstaw różne sposoby wykorzystywania groteski w wybranych utworach literackich
495. Przedstaw różne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i malarstwie, analizując wybrane przykłady
496. Przedstaw słynne pary kochanków w literaturze polskiej i powszechnej
497. Przedstaw sposoby wykorzystywania motywów biblijnych i mitologicznych w literaturze
498. Przedstaw subkultury, jako źródło inspiracji literatury i filmu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
499. Przedstaw temat fascynacji codziennością i zwyczajnością w twórczości wybranych (3-4) pisarzy
prezentacja1
Gosc
 
Posty: 6
Rejestracja: 1 mar 2013, o 15:40

Następna

Wróć do Oferty

Kto jest online

Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot]